IELex

Source

Language list: all
Wordlist: all

Citation:Zantema, J.W. 1984. Frysk Wurdboek, frysk-nederlânsk, Leeuwarden/Ljouwert: A.J. Osinga Uitgeverij.
Type:Publication
Description:
Modified:Tue, 9 Aug 2011 14:46:12 +0200