IELex

hold

«hit (prev) ― 77 ― (next) horn»
wordlist: ‘all’

Cognate judgements are added on this page, but deleted by the lexeme view (use the button)

Description

1. Look how the mother holds her baby.
2. Hold the stick tightly in your hand!

To hold in one's hand(s).

Language list: all
Wordlist: all

ID Language Source Form Phonological Form Notes Cognate Class
114 Proto-Indo-European *seg̑ʰ- "überwältigen, in den Griff bekommmen ... M View
80 Hittite harzi 'to have, keep' < (h)erk-ti ... View
88 Albanian MARR B View
143 Standard Albanian mbaj Also 'to carry'. C View
2 Albanian Sicily MBAN C View
4 Albanian Corinth MBAA BAA C View
3 Albanian Gheg MARR B View
6 Albanian Tosk MBAN, AOR. MBAJTA C View
173 Mycenaean Greek e-ke hekʰei̯ Many attestations. Cf. DMic. for ... M View
110 Ancient Greek ἔχω ékʰɔː Inf. ἔχειν. M View
32 Greek κρατώ kraˈto̞ I View
31 Greek Lesbos BASTO etym. dub. (Buck 1949: 707) View
129 Classical Armenian ունիմ ownim Also 'to take, have, obtain ... R View
8 Armenian Eastern bṙnel bərˈnɛl D View
8 Armenian Eastern UNEL IE *ap- 'reach', =Skt. APNOTI ... R View
8 Armenian Eastern pahel pɑˈhɛl View
7 Armenian Western BURNE D View
128 Avestan dāraiieiti E View
131 Old Persian dārayatiy E View
136 Sogdian d’r Sogdian, Manichean E View
75 Wakhi WUDER if the same word as ... E View
72 Tajik DAST GIRIFTAN L View
54 Persian GEREFTAN L View
77 Waziri NIWEL split from DKB, < IE *Hnek- ... T View
77 Waziri SOTEL split from DKB S View
1 Pashto LAREL E View
138 Shughni anjav U View
52 Ossetic XAECYN AF? ænxæssun 'to seize, grab ... Q View
52 Ossetic daryn darɨn E View
124 Ossetic Iron χɐs- χɐs- Q View
125 Ossetic Digor χʷɐc- χʷɐc- Q View
105 Vedic Sanskrit dhāráyati E View
162 Pāḷī dharati E View
41 Khaskura THAMNU View
106 Assamese dhɒr dhɒr E View
102 Oriya dhɔr- dhɔr- E View
10 Bengali DHORA E View
111 Bihari dhərəb dhərəb E View
144 Magahi धरना d̪ʰərnɑ View
144 Magahi पकडना pəkɽnɑ View
35 Hindi DHERNA E View
119 Urdu پکڑنا pəkəɽnə J View
103 Sindhi vaTharnu ‘to take, receive, get, lay ... View
43 Lahnda PEKREN J View
53 Punjabi PHERNA V View
33 Gujarati PEKERWU J View
50 Marathi dherne E View
50 Marathi pakadne pəkəd'ɳe J View
40 Kashmiri RATUN split from DKB View
40 Kashmiri HYONU split from DKB View
65 Sinhalese ALLAGANAWA View
34 Romani Greece ASTARAV View
100 Old Church Slavonic дрьжати dr̩ʲʒati E View
95 Serbo-Croatian držati ˈdř̩ʒati E View
15 Bulgarian държа dərˈʒɤ E View
92 Macedonian држи ˈdərʒi E View
60 Russian держать dʲɛr'ʐatʲ E View
55 Polish trzymać ˈt-ʂɘ̟matɕ H View
16 Belarusian трымаць trɨˈmatsʲ H View
73 Ukrainian тримати trɪˈmatɪ H View
73 Ukrainian держати dɛrˈʐatɪ E View
66 Slovak držať ˈdr̩ʒac E View
18 Czech držet ˈdr̩ʒɛt E View
48 Sorbian Upper dźeržeć ˈdʒɛʀʒɛtʃ E View
47 Sorbian Lower źaržaś ˈʑarʐaɕ E View
97 Slovenian držati dərˈʒǎːti E View
108 Old Prussian lāiku K View
44 Latvian tur N View
46 Lithuanian LAIKYTI K View
109 Old Norse halda ˈhalda AF heldr A View
36 Icelandic halda ˈhald̥a A View
23 Faroese halda ˈhald̥a A View
58 Norwegian Riksmal holde ˈhɔ̀lːə A View
159 Stavangersk hålla ˈhɔ̀lːa A View
157 Old Swedish halda ˈhalda A View
69 Swedish hålla ˈhɔ̀lːa Removed FAST. A View
71 Swedish Vilhelmina HAL HOL A View
70 Swedish Uppland HALLA A View
145 Elfdalian olda ˈòldɑ A View
20 Danish holde ˈhʌlə A View
158 Danish Fjolde hoold hoːlʲ A View
160 Old Gutnish halda A View
161 Gutnish Lau haldä ˈhaldɛ A View
99 Old English hielt A View
22 English hold həʊld A View
26 Frisian hâlde hɔːdə, hɔːrə Removed FESTHALDE. A View
21 Dutch houden 'hɑudə(n) A View
24 Flemish GRYPEN split from DKB L View
24 Flemish VASTHOUDEN split from DKB A View
83 Afrikaans HOU A View
87 Sranan HOLI A View
126 Old High German habēt O View
27 German halten 'haltn̩ A View
86 Pennsylvania Dutch HAYB O View
120 Luxembourgish halen A View
121 German Switzerland häbe O View
107 Gothic habaiþ O View
132 Umbrian tenitu iptv. View
112 Latin tenēre teˈneːre teneō, tenēre, tenuī, tentum F View
17 Catalan tenir tə'ni 'To have, hold (on to)'. F View
56 Portuguese segurar sɨɡuˈɾaɾ M View
56 Portuguese ter F View
68 Spanish tener te'neɾ F View
61 Sardinian Cagliari TENNI F View
62 Sardinian Logudoro TENNERE F View
63 Sardinian Nuoro REGERE prob. cognate with 'hit' in ... View
85 French Creole Dominica CEN F View
76 Walloon TINI, TINRE F View
25 French tenir təniʀ F View
57 Provencal TENI F View
42 Ladin TGNAIR, TEGNER F View
146 Dolomite Ladino tengnì, tenì F View
123 Romansh tegnair F View
122 Friulian tignî F View
39 Italian tenere te'nere F View
59 Romanian a ține a ˈtsine F View
74 Vlach CYNU F View
140 Gaulish delgu G View
127 Old Irish con·gaib konˈgaβʹ P View
101 Middle Cornish dalghen 'dalhɛn ‘grasp, have’ G View
101 Middle Cornish gaval ‘grasp, have’ (P) View
101 Middle Cornish synsi ‘catch, seize, esteem’ View
148 Old Breton delgīm Besides the 1sg ind. pres ... G View
172 Middle Breton delcher, delchel, delchell, dercher, derchell ˈdelher, ˈdelhel, ˈderher, ˈderhel G View
12 Breton dalc'hen, delc'her, derc'hel ˈdalxen, ˈdɛlxɛr, ˈdɛrxɛl G View
79 Welsh dal G View
38 Irish coinnigh P View
38 Irish CONGABHAIM (P) View
115 Scottish Gaelic cùm P View
5 [Legacy] Albanian T ME MBAJTUR C View
29 [Legacy] Greek K KRATO I View
28 [Legacy] Greek D KRATAO I View
30 [Legacy] Greek Md KRATO I View
64 [Legacy] Serbocroatian DRZATI E View
113 [Legacy] Serbian držati dr̩ʒati E View
89 [Legacy] Bulgarian P DURZA E View
49 [Legacy] Macedonian DRZI E View
94 [Legacy] Russian P DERZAT E View
93 [Legacy] Polish P DZIERZYC E View
90 [Legacy] Byelorussian P TRYMAC H View
98 [Legacy] Ukrainian P DERZATY E View
19 [Legacy] Czech E DRZAT E View
96 [Legacy] Slovak P DRZAT E View
91 [Legacy] Czech P DRZETI E View
67 [Legacy] Slovenian DRZAT U RAKI E View
45 [Legacy] Lithuanian O LAIKYTI K View
11 [Legacy] Brazilian TER F View
142 [Legacy] German Munich halten < Pr. Germ. *haldanaN, PIE origin ... A View
84 [Legacy] French Creole C CEN F View
14 [Legacy] Breton St derc'hel 'dɛrxɛl G View
13 [Legacy] Breton Se DALHEIN G View
78 [Legacy] Welsh C DAL G View
37 [Legacy] Irish A RUD DO CHOINNEAIL SA LAIMH View