IELex

Sorbian Upper (all)

« Czech Sorbian Lower »

Sorbian Upper:

Change wordlist

Limit all results to a predefined set of meanings

Language list: all
Wordlist: all

ID Meaning Source Form Phonological Form Gloss Notes nCog
82 I ja ja View 1
1 all wšě wʃɪ View 1
2 and a a View 1
3 animal zwěrjo ˈzwɪʀʲɔ View 1
4 ashes popjeł ˈpɔpĕɛw View 1
5 at na na View 1
5 at w(e) w(ɛ) View 1
6 back chribjet ˈkʀibĕɛt View 1
7 bad špatny ˈʃpatnɘ̟ View 1
8 bark skora ˈskɔʀa s-mobile View 1
9 because dokelž ˈdɔkɛlʃ View 1
10 belly brjuch bʀux View 1
11 big wulki ˈwulki View 1
12 bird ptačk (p)tatʃk Formally a diminutive, 'ptak' is ... View 1
13 bite kusać ˈkusatʃ View 1
14 black čorny ˈtʃɔʀnɘ̟ View 1
15 blood krej kʀe View 1
16 blow duć dutʃ View 1
17 bone kósć kʊstʃ View 1
18 breast hrudź ʀudʒ View 1
19 breathe dychać ˈdɘ̟xatʃ View 1
20 burn palić so ˈpalitʃ sɔ View 1
21 child dźěćo ˈdʒɪtʃɔ View 1
22 cloud mróčel ˈmʀʊtʃɛl View 1
23 cold zymny ˈzɘ̟mnɘ̟ View 1
24 come přińć pʃintʃ View 1
24 come přichadźeć ˈpʃikʰadʒɛtʃ View 1
25 count ličić ˈlitʃitʃ View 1
26 cut rězać ˈʀɪzatʃ 'ćeć' can be found in ... View 1
27 day dźeń dʒen View 1
28 die mrěć mʀɪtʃ View 1
29 dig ryć ʀɘ̟tʃ An alternative lexeme is 'kopać', ... View 1
30 dirty mazany ˈmazanɘ̟ View 1
31 dog psyk psɘ̟k Formally a diminutive. The non-diminutive ... View 1
32 drink pić pitʃ View 1
33 dry suchi ˈsuxi View 1
34 dull tupy ˈtupɘ̟ View 1
35 dust proch pʀɔx View 1
36 ear wucho ˈwuxɔ View 1
37 earth zemja ˈzemja View 1
38 eat jěsć jɪstʃ View 1
39 egg jejo jeɔ View 1
40 eye woko ˈwɔkɔ View 1
41 fall padać ˈpadatʃ View 1
42 far daloko ˈdalɔkɔ View 1
43 fat tuk tuk View 1
44 father nan nan View 1
45 fear bojeć so ˈbɔjɛtʃ sɔ View 1
46 feather pjero ˈpĕɛʀɔ View 1
47 few mało ˈmawɔ View 1
48 fight wojować ˈwɔjo.atʃ View 1
48 fight bić so ˈbitʃ sɔ View 1
49 fingernail nochć nɔxtʃ View 1
50 fire woheń ˈwɔjen View 1
51 fish ryba ˈʀɘ̟ba View 1
52 five pjeć pĕɛtʃ View 1
53 float płuwać ˈpʰuwatʃ View 1
54 flow běžeć ˈbeʒɛtʃ View 1
55 flower kwětka ˈkwɪtka View 1
56 fly lećeć ˈletʃɛtʃ Unidirectional verb; multidirectional: 'lětać'. View 1
57 fog kurjawa ˈkuʀjawa View 1
58 foot noha ˈnɔha View 1
59 four štyri ˈʃtɘ̟ʀi View 1
60 freeze mjerznyć ˈmĕɛʀznɘ̟tʃ View 1
61 fruit płód pwʊd View 1
62 full połny ˈponɘ̟ View 1
63 give dać datʃ Imperfective: 'dawać'. View 1
64 good dobry ˈdɔbʀɘ̟ View 1
65 grass trawa ˈtʀawa View 1
66 green zeleny ˈzɛlɛnɘ̟ View 1
67 guts črjewa ˈtʃʀɛwa View 1
68 hair włosy ˈwɔsɘ̟ View 1
69 hand ruka ˈʀuka View 1
70 he wón wʊn View 1
71 head hłowa ˈwo.a View 1
72 hear słyšeć ˈswɘ̟ʃɛtʃ View 1
73 heart wutroba ˈwutʀɔba View 1
74 heavy ćežki ˈtʃɛʒki View 1
75 here tu tu An alternative lexeme is 'jow' ... View 1
76 hit dyrić ˈdɘ̟ʀitʃ View 1
77 hold dźeržeć ˈdʒɛʀʒɛtʃ View 1
78 horn róh ʀʊ View 1
79 how kak kak View 1
80 hunt honić ˈhɔnʲitʃ View 1
81 husband muž muʃ View 1
83 ice lód lʊd View 1
84 if hdyž dɘ̟ʃ An alternative lexeme is 'jeli(zo)' ... View 1
85 in w(e) w(ɛ) View 1
86 kill zabić ˈzabitʃ View 1
87 knee koleno ˈkɔlɛnɔ View 1
88 know wědźeć wedʒɛtʃ View 1
89 lake jězor ˈjɪzɔʀ View 1
90 laugh smjeć so ˈsmĕɛtʃ sɔ View 1
91 leaf łopjeno ˈwɔpĕɛnɔ View 1
92 left lěwy ˈlɪwɘ̟ View 1
93 leg noha ˈnɔ.a View 1
94 lie ležeć ˈleʒɛtʃ View 1
95 live bydlić ˈbɘ̟dlitʃ View 1
95 live žiwy być ˈʒiwɘ̟ bytʃ View 1
96 liver jatra ˈjatʀa View 1
97 long dołhi ˈdo.i View 1
98 louse woš wɔʃ View 1
99 man muž muʒ View 1
100 many wjele ˈwĕɛlɛ View 1
101 meat mjaso ˈmjasɔ View 1
102 moon měsačk ˈmɪsatʃk Formally a diminutive. View 1
103 mother mać matʃ View 1
104 mountain hora ˈhɔʀa View 1
105 mouth huba ˈhuba View 1
106 name mjeno ˈmĕɛnɔ View 1
107 narrow wuski ˈwuski View 1
108 near blisko ˈblizkɔ View 1
109 neck šija ˈʃija View 1
110 new nowy ˈno.ɘ̟ View 1
111 night nóc nʊts View 1
112 nose nós nʊs View 1
113 not nje- nĕɛ View 1
114 old stary ˈstaʀɘ̟ View 1
115 one jedyn jɛdɘ̟n / jɛn View 1
116 other druhi ˈdʀu.i View 1
117 person čłowjek ˈtʃwojɛk View 1
118 play hrać ʀatʃ 'to play a game, to ... View 1
119 pull ćahnyć ˈtʃanɘ̟tʃ View 1
120 push tłóčić ˈtwʊtʃitʃ View 1
121 rain dešćik ˈdeʃtʃik Formally a diminutive but it ... View 1
122 red čerwjeny ˈtʃɛʀwĕɛnɘ̟ View 1
123 right prawy ˈpʀawɘ̟ View 1
124 rightside prawy ˈpʀawɘ̟ View 1
125 river rěka ˈʀɪka View 1
126 road puć putʃ An alternative lexeme is 'dróha' ... View 1
127 root korjeń ˈkɔʀen View 1
128 rope powjaz ˈpojaz An alternative lexeme is 'štryk/štryčk' ... View 1
129 rotten zhniły ˈznʲiwɘ̟ For rotten wood also 'prochniwy' ... View 1
130 round kulojty ˈkulɔjtɘ̟ View 1
131 rub trěć tʀɪtʃ View 1
132 salt sól / sel sʊl / sɛl / sɘ̟l View 1
133 sand pěsk pɪsk View 1
134 say prajić ˈpʀajitʃ View 1
134 say rjec ʀɛts View 1
135 scratch drapać ˈdʀapatʃ In some contextes a reflexive ... View 1
136 sea morjo ˈmɔʀjɔ View 1
137 see widźeć ˈwidʒɛtʃ View 1
138 seed symjo ˈsɘ̟mjɔ 'Symjo' is a collective noun. ... View 1
139 sew šić ʃitʃ View 1
140 sharp wótry ˈwʊtʀɘ̟ View 1
141 short krótki ˈkʀʊtki View 1
142 sing spěwać ˈspɪwatʃ View 1
143 sit sedźeć ˈsedʒɛtʃ View 1
144 skin koža ˈkɔʒa View 1
145 sky njebjo ˈnebjɔ View 1
146 sleep spać spatʃ View 1
147 small małki ˈmawki An alternative lexeme is 'mały', ... View 1
148 smell čuć tʃutʃ Also 'to feel'. This verb ... View 1
149 smoke kur kuʀ View 1
150 smooth hładki ˈwadki View 1
151 snake had had View 1
152 snow sněh snʲɪ View 1
153 some někotry ˈnʲɪkɔtʀɘ̟ 'some, a couple of, a ... View 2
154 spit pluwać ˈpluwatʃ View 1
155 split kałać ˈkawatʃ View 1
155 split dźělić ˈdʒɪlitʃ View 1
156 squeeze tłóčić ˈtwʊtʃitʃ In various contextes various preffixes/suffixes ... View 1
157 stab kłóć kʰʊtʃ Alternative lexemes/forms are 'kałać, kałnyć' ... View 1
158 stand stać statʃ View 1
159 star hwězda ˈwɪzda / ˈfɪzda / ˈvɪzda View 1
160 stick kij ki View 1
161 stone kamjeń ˈkamen View 1
162 straight runy ˈʀunɘ̟ View 1
163 suck cycać ˈtsɘ̟tsatʃ View 1
164 sun słónčko ˈswʊntʃkɔ Formally a diminutive but much ... View 1
165 swell bubnić ˈbubnʲitʃ View 1
166 swim płuwać ˈpʰuwatʃ View 1
167 tail wopuš ˈwɔpuʃ View 1
168 that tamny ˈtamnɘ̟ An adjective pronoun derived from ... View 1
169 there tam tam View 1
170 they woni ˈwɔnʲi View 1
171 thick tołsty ˈtostɘ̟ View 1
172 thin ćeńki ˈtʃeŋki View 1
173 think myslić ˈmɘ̟slitʃ View 1
174 this tón tʊn View 1
175 thou ty tɘ̟ View 1
176 three tři tsi View 1
177 throw mjetać ˈmĕɛtatʃ 'wrjesnyć' is expressive. View 1
177 throw ćisnyć ˈtʃisnɘ̟tʃ 'wrjesnyć' is expressive. View 1
178 tie wjazać ˈjazatʃ View 1
179 tongue jazyk ˈjazɘ̟k View 1
180 tooth zub zub View 1
181 tree štom ʃtɔm View 1
182 turn zwjertnyć ˈzwĕɛʀtnɘ̟tʃ 2. I turned my head ... View 1
182 turn wobroćić ˈwɔbʀɔtʃitʃ View 1
182 turn wotbočić ˈwɔtbotʃitʃ 1. The car turned left ... View 1
183 two dwaj dwaj View 1
184 vomit bluwać ˈbluwatʃ An alternative lexeme is 'jokać' ... View 1
185 walk chodźić ˈkʰɔdʒitʃ Multidirectional verb (the opposition between ... View 1
185 walk hić hitʃ Unidirectional verb (the opposition between ... View 1
186 warm ćopły ˈtʃɔpwɘ̟ View 1
187 wash myć mɘ̟tʃ View 1
188 water woda ˈwɔda View 1
189 we my mɘ̟ View 1
190 wet mokry ˈmɔkʀɘ̟ View 1
191 what što ʃtɔ View 1
192 when hdy dɘ̟ View 1
193 where hdźe dʒɛ View 1
194 white běły ˈbɪwɘ̟ View 1
195 who štó ʃtu View 1
196 wide šěroki ˈʃɪʀɔki View 1
197 wife žona ˈʒɔna View 1
198 wind wětřik ˈwɪtsik Formally a diminutive, but it ... View 1
199 wing křidło ˈkʃidwɔ View 1
200 wipe trěć tʀɪtʃ Depending on the exact meaning ... View 1
201 with z(e) z(ɛ) View 1
202 woman žona ˈʒɔna View 1
203 woods lěs lɪs View 1
204 worm čerw ˈtʃɛʀ View 1
206 year lěto ˈlɪtɔ View 1
207 yellow žołty ˈʒotɘ̟ View 1
205 you wy wɘ̟ View 1
208 ant mrowja ˈmroja View 1

Count: 218