IELex

Slovenian (all)

« Sorbian Lower Old Prussian »

Slovenian:

Change wordlist

Limit all results to a predefined set of meanings

Language list: all
Wordlist: all

ID Meaning Source Form Phonological Form Gloss Notes nCog
82 I jaz jas View 1
1 all vsi ʍsi View 1
2 and in in View 1
3 animal žival ʒiˈvǎːw An alternative lexeme is 'zver' ... View 1
4 ashes pepel pɛˈpěːw View 1
5 at v v View 1
5 at na na View 1
6 back hrbet ˈxə̌rbət View 1
7 bad slab slab An alternative lexeme is 'zel' ... View 1
8 bark skorja ˈskǒːrja s-mobile View 1
9 because ker kɛr View 1
10 belly trebuh ˈtrěːbux View 1
11 big velik ˈvɛ̂ːlik View 1
12 bird ptica ˈptǐːtsa View 1
13 bite gristi ˈɡrǐːzti View 1
14 black črn tʃə̌ːrn View 1
15 blood kri krǐː View 1
16 blow pihati ˈpǐːxati View 1
17 bone kost kôːst View 1
18 breast prsi ˈpə̌ːrsi 'nedra' is 'woman breast'. View 1
19 breathe dihati ˈdǐːxati View 1
20 burn goreti gɔˈrěːti View 1
21 child otrok ɔˈtrɔk View 1
22 cloud oblak ɔˈblâːk View 1
23 cold hladen ˈhlǎːdɛn View 1
24 come priti ˈprǐːti View 1
24 come prihajati priˈxâːjati View 1
25 count šteti ˈʃtěːti View 1
26 cut rezati ˈrěːzati View 1
27 day dan dâːn View 1
28 die mreti ˈmrěːti View 1
29 dig kopati kɔˈpǎːti View 1
30 dirty umazan uˈmǎːzan View 1
31 dog pes pəs View 1
32 drink piti ˈpǐːti View 1
33 dry suh sûːx View 1
34 dull top tɔp View 1
35 dust prah prâːx View 1
36 ear uho uˈxôː View 1
37 earth zemlja ˈzɛ̂ːmlja View 1
38 eat jesti ˈjěːsti View 1
39 egg jajce ˈjǎːjtsɛ View 1
40 eye oko ɔˈkôː View 1
41 fall pasti ˈpǎːsti View 1
42 far daleč ˈdǎːlɛtʃ View 1
43 fat mast mâːst View 1
44 father oče ˈɔ̌ːtʃɛ View 1
45 fear bati se ˈbǎːti sɛ View 1
46 feather pero pɛˈrôː View 1
47 few malo ˈmǎːlɔ View 1
48 fight bojevati se bɔjɛˈvǎːti sɛ An alternative lexeme is 'boriti ... View 1
49 fingernail noht nôːxt View 1
50 fire ogenj ˈɔ̌ːɡɛɲ View 1
51 fish riba ˈrǐːba View 1
52 five pet pêːt View 1
53 float plavati ˈplâːvati View 1
54 flow teči ˈtɛ̂ːtʃi View 1
55 flower cvet tsvêːt View 1
56 fly leteti leˈtěːti View 1
57 fog megla məˈɡla View 1
58 foot noga ˈnɔ̌ːɡa View 1
59 four štiri ˈʃtǐːri View 1
60 freeze (-)mrzniti (-)ˈmə̌ːrzniti View 1
61 fruit plod plôːd View 1
62 full poln pɔ̂ːwn View 1
63 give dati ˈdǎːti View 1
64 good dober ˈdǒːbər View 1
65 grass trava ˈtrǎːva View 1
66 green zelen zɛˈlɛn View 1
67 guts črevo tʃrɛˈvôː View 1
68 hair lasi ˈlâːsi View 1
69 hand roka ˈrɔ̂ːka View 1
70 he on ɔn View 1
71 head glava ˈɡlǎːva View 1
72 hear slišati ˈslǐːʃati An alternative lexeme is 'čuti'. ... View 1
73 heart srce sərˈtsêː View 1
74 heavy težek ˈtɛ̂ːʒək View 1
75 here tu tu View 1
76 hit udarjati uˈdǎːrjati View 1
77 hold držati dərˈʒǎːti View 1
78 horn rog rôːɡ View 1
79 how kako kaˈkǒː, kaˈkôː View 1
80 hunt loviti lɔˈvǐːti View 1
81 husband mož môːʒ View 1
83 ice led lêːd View 1
84 if ako ˈakɔ View 1
85 in v v View 1
86 kill ubiti uˈbǐːti View 1
87 knee koleno kɔˈlěːnɔ View 1
88 know vedeti ˈvěːdɛti View 1
89 lake jezero ˈjêːzɛrɔ View 1
90 laugh smejati se smɛˈjǎːti sɛ View 1
91 leaf list lîːst View 1
92 left levi ˈlěːvi View 1
93 leg noga nɔ̂ːɡa View 1
94 lie ležati lɛˈʒǎːti View 1
95 live živeti ʒiˈvěːti View 1
96 liver jetra ˈjěːtra View 1
97 long dolg dɔ̌ːwɡ View 1
98 louse ûːʃ View 1
99 man človek ˈtʃlɔ̂ːvɛk View 1
100 many mnogo ˈmnôːɡɔ View 1
101 meat meso mɛˈsôː View 1
102 moon luna ˈlǔːna View 1
102 moon mesec ˈmêːsɛts View 1
103 mother mati ˈmǎːti View 1
104 mountain gora ˈɡɔ̌ːra View 1
105 mouth usta ˈǔːsta View 1
106 name ime iˈmêː View 1
107 narrow ozek ˈǒːzək View 1
108 near blizu ˈblǐːzu View 1
109 neck vrat vrâːt View 1
110 new nov nɔw View 1
111 night noč nôːtʃ View 1
112 nose nos nôːs View 1
113 not ne View 1
114 old star star View 1
115 one en ɛn View 1
116 other drug drûːɡ View 1
117 person človek ˈtʃlɔ̂ːvɛk View 1
118 play igrati iˈɡrǎːti View 1
119 pull vleči ˈvlěːtʃi View 1
120 push pehati pəˈxǎːti View 1
121 rain dež dəʒ View 1
122 red rdeč ərˈdɛtʃ View 1
123 right prav praw View 1
124 rightside desni děːsni View 1
125 river reka ˈrěːka View 1
126 road pot pôːt View 1
127 root koren kɔˈrêːn View 1
128 rope vrv və̂ːrw View 1
129 rotten gnil gnîːw View 1
130 round okrogel ɔˈkrǒːɡəw View 1
131 rub treti ˈtrěːti View 1
132 salt sol sôːw View 1
133 sand pesek ˈpěːsək View 1
134 say reči rɛ̂ːtʃi View 1
135 scratch praskati ˈprǎːskati View 1
136 sea morje ˈmôːrjɛ View 1
137 see videti ˈvǐːdɛti View 1
138 seed seme ˈsěːmɛ View 1
139 sew šivati ˈʃǐːvati View 1
140 sharp oster ˈǒːstər View 1
141 short kratek ˈkrǎːtək View 1
142 sing peti ˈpěːti View 1
143 sit sedeti sɛˈděːti View 1
144 skin koža ˈkǒːʒa View 1
145 sky nebo nɛˈbôː View 1
146 sleep spati ˈspǎːti View 1
147 small majhen ˈmâːjhən View 1
148 smell čutiti tʃuˈtǐːti, ˈtʃǔːtiti View 1
149 smoke dim dim View 1
150 smooth gladek ˈɡlǎːdək View 1
151 snake kača kǎːtʃa View 1
152 snow sneg snêːɡ View 1
153 some nekoliko nɛˈkǒːlikɔ, nɛˈkôːlikɔ View 2
154 spit pljuvati ˈpljǔːvati View 1
155 split deliti dɛˈlǐːti View 1
156 squeeze stiskati ˈstǐːskati View 1
157 stab bosti bɔ̂ːsti View 1
158 stand stati ˈstǎːti View 1
159 star zvezda ˈzvěːzda View 1
160 stick palica ˈpǎːlitsa View 1
161 stone kamen ˈkǎːmən View 1
162 straight raven rǎːvən View 1
163 suck sesati səˈsǎːti, sɛˈsǎːti View 1
164 sun sonce ˈsôːntsɛ View 1
165 swell nabrekati naˈbrěːkati, naˈbrêːkati View 1
166 swim plavati ˈplâːvati View 1
167 tail rep rɛp, rěːp View 1
168 that tisti ˈtǐːsti An alternative lexeme is 'oni'. ... View 1
169 there tam tam View 1
170 they oni ˈɔ̌ːni View 1
171 thick debel ˈdɛ̌ːbɛw View 1
172 thin tanek tǎːnək View 1
173 think misliti ˈmǐːsliti View 1
174 this ta tâː View 1
175 thou ti tîː View 1
176 three tri trîː View 1
177 throw metati mɛˈtǎːti View 1
178 tie vezati ˈvěːzati, vɛˈzǎːti View 1
179 tongue jezik ˈjɛ̌ːzik View 1
180 tooth zob zôːb View 1
181 tree drevo drɛˈvôː View 1
182 turn obračati ɔˈbrǎːtʃati An alternative lexeme is 'obrniti'. ... View 1
183 two dva dvâː View 1
184 vomit bljuvati bljǔːvati View 1
185 walk iti ˈǐːti View 1
185 walk hoditi xɔˈdǐːti View 1
186 warm topel ˈtɔ̌ːpəw, ˈtǒːpəw View 1
187 wash miti ˈmǐːti View 1
188 water voda ˈvɔ̌ːda View 1
189 we mi mîː View 1
190 wet moker ˈmɔ̌ːkər View 1
191 what kaj kǎːj View 1
192 when kdaj ɡdǎːj, ɡdâːj View 1
193 where kje kjěː, kjêː View 1
194 white bel běːw View 1
195 who kdo ɡdǒː, ɡdôː View 1
196 wide širok ʃiˈrɔk View 1
197 wife žena ˈʒɛ̌ːna View 1
198 wind veter ˈvêːtər View 1
199 wing krilo ˈkrǐːlɔ View 1
200 wipe brisati ˈbrǐːsati View 1
201 with z z View 1
202 woman žena ˈʒɛ̌ːna View 1
203 woods gozd gɔzd, ɡôːzd View 1
204 worm črv tʃə̂ːrw View 1
206 year leto ˈlěːtɔ View 1
207 yellow rumen ruˈmɛn View 1
205 you vi vîː View 1
208 ant mravlja mrǎːvlja View 1

Count: 212