IELex

Slovak (all)

« Ukrainian Czech »

Slovak:

Change wordlist

Limit all results to a predefined set of meanings

Language list: all
Wordlist: all

ID Meaning Source Form Phonological Form Gloss Notes nCog
82 I ja ja View 1
1 all všetci ˈfʃɛttsi View 1
2 and a a An alternative lexeme is 'i' ... View 1
3 animal zviera ˈzviera An alternative lexeme is 'živočích' ... View 1
4 ashes popol ˈpɔpɔl View 1
5 at na na View 1
5 at v(o) v(ɔ) View 1
6 back chrbát ˈxr̩baːt View 1
7 bad zlý zliː View 1
8 bark kôra ˈkuɔra View 1
9 because lebo ˈlɛbɔ View 1
9 because pretože ˈprɛtɔʒɛ View 2
10 belly brucho ˈbruxɔ View 1
11 big veľký ˈvɛlʲkiː View 1
12 bird vták ˈftaːk View 1
13 bite hrýzť ɦriːzc View 1
14 black čierny ˈtʃierni View 1
15 blood krv kr̩w View 1
16 blow fúkať ˈfuːkac View 1
17 bone kosť kɔsc View 1
18 breast prsia ˈpr̩sia View 1
18 breast hruď ɦruɟ View 1
19 breathe dýchať ˈdiːxac View 1
20 burn páliť sa ˈpaːlic sa 'planúť' (with the same root) ... View 1
20 burn horieť' ˈɦɔriɛc View 1
21 child dieťa ˈɟieca View 1
22 cloud oblak ˈɔblak Alternative lexemes are 'mrak, chmára', ... View 1
23 cold studený ˈstuɟɛniː An alternative lexeme is 'chladný' ... View 1
24 come prichádzať ˈprixaːdzac Imperfective form. An alternative form ... View 1
24 come prísť priːsc Perfective verb. View 1
25 count počítať ˈpɔtʃiːtac View 1
26 cut rezať ˈrɛzac View 1
27 day deň ɟɛɲ View 1
28 die umierať ˈumiɛrac View 1
29 dig kopať ˈkɔpac View 1
30 dirty špinavý ˈʃpinaviː View 1
31 dog pes pɛs View 1
32 drink piť pic View 1
33 dry suchý ˈsuxiː View 1
34 dull tupý ˈtupiː View 1
35 dust prach prax View 1
36 ear ucho ˈuxɔ View 1
37 earth zem zɛm View 1
38 eat jesť jɛsc View 1
39 egg vajce ˈvajtsɛ View 1
40 eye oko ˈɔkɔ View 1
41 fall padať ˈpadac View 1
42 far ďaleko ˈɟalɛkɔ View 1
43 fat tuk tuk View 1
44 father otec ˈɔcɛts View 1
45 fear báť sa baːc sa View 1
46 feather pero ˈpɛrɔ View 1
47 few málo ˈmaːlɔ View 1
48 fight bojovať ˈbɔjɔvac 'zápasiť', 'válčiť' are bookish/obsolete. View 1
48 fight biť sa bic sa View 1
49 fingernail necht nɛxt View 1
50 fire oheň ˈɔɦɛɲ View 1
51 fish ryba ˈriba View 1
52 five päť pæc View 1
53 float plávať ˈplaːvac View 1
54 flow tiecť ciɛtsc View 1
55 flower kvet kvɛt View 1
56 fly letieť ˈlɛciɛc Unidirectional verb; multidirectional: 'lietať'. View 1
57 fog hmla ɦmla View 1
58 foot noha ˈnɔɦa View 1
59 four štyri ˈʃtiri View 1
60 freeze mrznúť ˈmr̩znuc View 1
61 fruit plod plɔd View 1
62 full plný ˈpl̩niː View 1
63 give dať dac Imperfective: 'dávať'. View 1
64 good dobrý ˈdɔbriː View 1
65 grass tráva ˈtraːva View 1
66 green zelený ˈzɛlɛniː View 1
67 guts vnútornosti ˈvnutɔrnɔsci View 1
68 hair vlasy ˈvlasi View 1
69 hand ruka ˈruka View 1
70 he oni ˈɔn View 1
71 head hlava ˈɦlava View 1
72 hear počuť ˈpɔtʃuc View 1
73 heart srdce ˈsr̩tsɛ View 1
74 heavy ťažký ˈcaʒkiː View 1
75 here tu tu View 1
76 hit uderiť ˈuɟɛric View 1
77 hold držať ˈdr̩ʒac View 1
78 horn roh rɔɦ View 1
79 how ako ˈakɔ View 1
80 hunt poľovať ˈpɔlʲɔvac View 1
81 husband muž muʒ View 1
81 husband manžel ˈmanʒɛl An alternative lexeme is 'muž'='man'. View 1
83 ice ľad lʲad View 1
84 if ak ak View 1
84 if keby ˈkɛbi View 1
85 in v(o) v(ɔ) View 1
86 kill zabiť ˈzabic View 1
87 knee koleno ˈkɔlɛnɔ View 1
88 know vedieť ˈvɛɟiɛc View 1
89 lake jazero ˈjazɛrɔ View 1
90 laugh smiať sa smiac sa View 1
91 leaf list list View 1
92 left ľavý ˈlʲaviː View 1
93 leg noha ˈnɔɦa View 1
94 lie ležať ˈlɛʒac View 1
95 live bývať ˈbiːvac View 1
95 live žiť ʒic View 1
96 liver pečeň ˈpɛtʃɛɲ View 1
97 long dlhý ˈdl̩ɦiː View 1
98 louse voš vɔʃ View 1
99 man muž muʒ View 1
99 man chlap xlap View 1
100 many veľa ˈvɛlʲa View 1
100 many mnoho ˈmnɔɦɔ View 1
101 meat mäso ˈmæsɔ View 1
102 moon mesiac ˈmɛsiats View 1
103 mother matka ˈmatka View 1
104 mountain kopec ˈkɔpɛts '(smaller) mountain' View 1
104 mountain vrch vr̩x '(bigger) mountain' View 1
105 mouth ústa ˈuːsta View 1
106 name meno ˈmɛnɔ View 1
107 narrow úzky ˈuːzki View 1
108 near blízko ˈbliːzkɔ View 1
109 neck krk kr̩k An alternative lexeme is 'hrdlo' ... View 1
110 new nový ˈnɔviː View 1
111 night noc nɔts View 1
112 nose nos nɔs View 1
113 not nie ɲiɛ View 1
114 old starý ˈstariː View 1
115 one jeden ˈjɛɟɛn View 1
116 other iný ˈiniː Meaning: 'not this one, but ... View 1
116 other druhý ˈdruɦiː Means 'the second, the other ... View 1
117 person človek ˈtʃlɔvɛk View 1
118 play hrať ɦrac In some contexts a reflexive ... View 1
119 pull ťahať ˈcaɦac View 1
120 push strkať ˈstr̩kac View 1
120 push tlačiť ˈtlatʃic View 1
121 rain dážď daːʒɟ View 1
122 red červený ˈtʃɛrveniː View 1
123 right správny ˈspraːvni View 1
124 rightside pravý ˈpraviː View 1
125 river rieka riɛka View 1
126 road cesta ˈtsɛsta View 1
127 root koreň ˈkɔrɛɲ View 1
128 rope povraz ˈpɔvraz Alternative lexemes are 'lano, šnúra, ... View 1
129 rotten zhnitý ˈzɦɲitiː Refers to food (meet, fruits). ... View 1
130 round okrúhly ˈɔkruːɦli View 1
131 rub trieť triɛc View 1
132 salt soľ sɔlʲ View 1
133 sand piesok ˈpiɛsɔk View 1
134 say povedať ˈpɔvɛdac View 1
135 scratch škrabať ˈʃkrabac View 1
136 sea more ˈmɔrɛ View 1
137 see vidieť ˈviɟiɛc View 1
138 seed semeno ˈsɛmɛnɔ View 1
139 sew šiť ʃic View 1
140 sharp ostrý ˈɔstriː View 1
141 short krátky ˈkraːtki View 1
142 sing spievať ˈspiɛvac View 1
143 sit sedieť ˈsɛɟiɛc View 1
144 skin koža ˈkɔʒa View 1
145 sky obloha ˈɔblɔɦa View 1
145 sky nebo ˈɲɛbɔ View 1
146 sleep spať spac View 1
147 small malý ˈmaliː View 1
148 smell cítiť ˈtsiːcic Also 'to feel'. This verb ... View 1
149 smoke dym dim View 1
150 smooth hladký ˈɦladkiː View 1
151 snake had ɦad View 1
152 snow sneh sɲɛɦ View 1
153 some niekoľko ˈɲiɛkɔlʲkɔ View 2
154 spit pľuť plʲuc View 1
155 split deliť ˈɟɛlic View 1
155 split rúbať ˈruːbac Alternative lexemes are 'kálať, štiepať' ... View 1
156 squeeze tlačiť ˈtlatʃic Used with various prefixes in ... View 1
157 stab pichnúť ˈpixnuc View 1
157 stab bodnúť ˈbɔdnuc View 1
158 stand stáť staːc View 1
159 star hviezda ˈɦviɛzda View 1
160 stick prút pruːt View 1
160 stick palica ˈpalitsa View 1
161 stone kameň ˈkamɛɲ View 1
162 straight rovný ˈrɔvniː An alternative lexeme is 'priamy' ... View 1
163 suck sať sac View 1
164 sun slnko ˈsl̩ŋkɔ View 1
165 swell nabobtnať ˈnabɔptnac 2. Rice/other grain swells when ... View 1
165 swell puchnúť ˈpuchnuːc 3. He hurt is arm, ... View 1
166 swim plávať ˈplaːvac View 1
167 tail chvost xvɔst View 1
168 that tamten tamtɛn View 1
169 there tam tam View 1
170 they oni ˈɔɲi View 1
171 thick hrubý ˈɦrubiː View 1
172 thin tenký ˈtɛnkiː View 1
173 think myslieť ˈmisliɛc View 1
174 this ten tɛn View 1
175 thou ty ti View 1
176 three tri tri View 1
177 throw hodiť ˈhɔɟic Imperfective: 'hádzať'. An alternative lexeme ... View 1
178 tie viazať ˈviazac View 1
179 tongue jazyk ˈjazik View 1
180 tooth zub zub View 1
181 tree strom strɔm View 1
182 turn odbočiť ˈɔdbɔtʃic 1. The car turned left ... View 1
182 turn otočiť ˈɔtɔtʃic 2. I turned my head ... View 1
183 two dva dva View 1
184 vomit vracať ˈvratsac An alternative lexeme is 'dáviť' ... View 1
185 walk chodiť ˈxɔɟic Also 'to go'. Multidirectional verb. View 1
185 walk ísť iːsc Also 'to go'. Unidirectional verb. View 1
186 warm teplý ˈcɛpliː View 1
187 wash myť mic View 1
188 water voda ˈvɔda View 1
189 we my mi View 1
190 wet mokrý ˈmɔkriː View 1
191 what čo tʃɔ View 1
192 when kedy ˈkɛdi View 1
193 where kde ɡɟɛ View 1
194 white biely ˈbiɛli View 1
195 who kto ktɔ View 1
196 wide široký ˈʃirɔkiː View 1
197 wife manželka ˈmanʒɛlka An alternative lexeme is 'žena'='woman'. View 1
198 wind vietor ˈviɛtɔr View 1
199 wing krídlo ˈkriːdlɔ View 1
200 wipe trieť triɛc View 1
201 with s(o) s(ɔ) View 1
202 woman žena ˈʒɛna View 1
203 woods les lɛs An alternative lexeme is 'hora' ... View 1
204 worm červ tʃɛrv View 1
206 year rok rɔk View 1
207 yellow žltý ˈʒl̩tiː View 1
205 you vy vi View 1
208 ant mravec ˈmravɛts View 1

Count: 229