IELex

Sarikoli (all)

« Shughni Ossetic »

Sarikoli:

Change wordlist

Limit all results to a predefined set of meanings

Language list: all
Wordlist: all

ID Meaning Source Form Phonological Form Gloss Notes nCog
82 I az View 1
1 all ǰam View 1
2 and at View 0
2 and View 0
3 animal ǰundur View 1
3 animal ɛywun View 1
3 animal ǰunwar View 1
4 ashes θer View 1
5 at bar View 1
6 back dom View 1
6 back arqo View 1
7 bad žit View 1
10 belly dɛwr View 1
11 big lawr View 1
12 bird ǰarindo View 1
12 bird waδič View 1
12 bird qыš View 1
13 bite ži/ыɣw : ži/ыɣud View 1
14 black tor View 1
15 blood xыn View 1
15 blood waxin View 1
17 bone (i)sыtxun View 1
18 breast puz View 1
19 breathe ɛwx̆ čɛyg(ɛw) View 1
19 breathe dam tižd(ɛw) View 1
19 breathe nafas zox̆t(ɛw) View 1
20 burn θawon : θawond View 1
21 child kыdak View 1
21 child balo View 1
21 child farzand View 1
22 cloud varm View 1
23 cold View 1
23 cold šitu View 1
24 come yoδ : yot View 1
25 count sang=pang δod(ɛw) View 1
26 cut x̆ыčɛyɣ̆ : x̆ыčax̆t View 1
27 day maθ View 1
27 day rыz View 1
28 die mir : mɛwg View 1
29 dig kɛw View 1
30 dirty ɣažd View 1
31 dog kinduk View 1
31 dog kыd View 1
32 drink bыroz : bыrux̆t View 1
33 dry qoq View 1
33 dry xыx̆k View 1
34 dull karto View 1
35 dust sit View 2
35 dust čong View 1
36 ear ɣɛwl View 1
37 earth sit View 1
37 earth zыmoδ View 1
38 eat xor : xыg View 1
39 egg kako View 1
39 egg tыxыm View 1
40 eye cem View 1
41 fall wux̆ : wox̆t View 1
42 far δar View 1
43 fat rɛwn View 1
43 fat čorv View 1
44 father ato View 1
46 feather par View 1
47 few kam View 1
47 few ilu View 1
47 few ʓыl View 1
48 fight x̆uǰ čɛygɛw View 1
49 fingernail ni/ašɛwr View 1
50 fire yuc View 1
51 fish muyi < Persian/Tajik View 1
52 five pinʓ View 1
55 flower gыl View 1
56 fly rawoz : rawыx̆t View 1
57 fog tыman < Turkic View 1
59 four cavur View 1
61 fruit yamiš View 1
62 full pыr View 1
63 give δo : δud View 1
64 good -o čarǰ View 1
65 grass qič View 1
65 grass wux̆ View 1
65 grass savʓi View 1
66 green sovz View 1
67 guts darыn, darůn View 1
68 hair x̆ad View 1
68 hair reb View 1
69 hand δыst View 2
70 he yы/i View 1
71 head kol View 1
72 hear x̆an : x̆ыd View 1
73 heart zorδ View 1
74 heavy garun View 1
75 here ɛwd View 1
78 horn x̆ɛw View 1
79 how ca View 1
81 husband čur View 1
84 if agar View 1
85 in dar; paδer View 1
86 kill kɛyɣ̆ : kax̆t View 1
86 kill zon : zed View 1
87 knee zun View 1
88 know wazon : wazond View 1
89 lake kɛwl View 1
90 laugh šon : šind View 1
91 leaf pork View 1
92 left čop View 1
93 leg peδ View 1
94 lie alos : alы(y)d View 1
95 live ыmr wand(ɛw), maθ wand(ɛw) View 0
96 liver θud View 1
97 long daruz View 1
98 louse s(ы)pal, s(i)pal View 1
99 man xalg View 1
99 man čurik View 1
100 many čarɛyn View 0
101 meat ыč View 1
102 moon sыqum View 1
102 moon gыx̆t View 1
103 mother most View 1
104 mountain ano View 1
105 mouth ɣov View 1
106 name num View 1
107 narrow barik View 1
107 narrow tong; tang View 1
108 near nizd View 1
109 neck garδon View 1
110 new nыǰ View 1
111 night x̆ob View 1
112 nose noʓ View 1
113 not nay View 1
114 old pir View 1
115 one i(w) View 1
116 other digar View 1
117 person xɛy View 1
118 play tož : tižd View 1
121 rain warɛyǰ View 1
122 red rыšt View 1
123 right tuɣri View 1
123 right dыrыst View 1
124 rightside rust View 1
125 river daryu < Persian/Tajik View 1
126 road pond View 1
127 root bыn View 1
127 root tol View 0
127 root yildiz < Turkic View 1
128 rope vыx̆, vůx̆ View 1
129 rotten peδǰ View 1
130 round pet View 1
131 rub sasɛw View 0
132 salt namoδǰ View 1
133 sand šuš View 1
133 sand rɛyg View 1
134 say lev : levd View 0
135 scratch čɛw View 1
137 see wayn View 1
138 seed teɣm View 1
139 sew inciv : incivd View 1
140 sharp tɛyd View 1
141 short kыt View 1
142 sing soyramiš čɛyg(ɛw) View 1
143 sit niθ : nalыst View 1
144 skin p/bast View 0
145 sky ыsmun View 1
146 sleep x̆ufs : x̆uvd View 1
147 small ʓыl View 1
149 smoke δyd, δud View 1
150 smooth sileɣ View 1
151 snake tыfыsk View 1
152 snow zыmun View 1
153 some cund, čand View 1
154 spit tы čɛyg(ɛw) View 1
156 squeeze waɣrɛyson : waɣrɛysond View 1
158 stand warofs : warыvd View 1
159 star x̆ыturǰ View 1
160 stick kaltak; ɣыldыk View 1
161 stone žer View 1
162 straight xɛyz View 1
163 suck s(i)pof : s(i)pift View 1
164 sun xer View 1
165 swell b(ы)lis : bыlɛyd View 1
166 swim ub čɛyg(ɛw) View 1
167 tail δыm View 1
169 there ы/ům View 1
169 there woδ, moδ, doδ View 1
171 thick dы/ivez View 1
172 thin tanыk View 1
172 thin barik View 1
173 think uy(lamiš) čɛyg(ɛw) View 0
175 thou tɛw View 1
176 three aroy View 1
177 throw pataw View 1
178 tie wof : wift View 1
179 tongue ziv View 1
180 tooth δandun View 1
181 tree x̆ыng View 0
181 tree daraxt View 1
182 turn ɣɛyron, ɣayron View 1
184 vomit porča čɛyg(ɛw) View 0
186 warm θыm View 0
188 water x̆ac View 1
189 we maš View 0
191 what cɛyz View 1
192 when čum View 1
193 where kuǰuy, kuǰir View 1
194 white s(i)payd View 1
195 who čoy View 1
196 wide k(ы/ix̆)uδ View 1
197 wife parxox̆ View 1
197 wife ɣ̆in View 1
198 wind šamul View 1
199 wing qanot View 1
199 wing par View 1
200 wipe zыdor, zidor View 1
201 with -qati; -ic View 1
202 woman ɛwrat < Arabic View 1
203 woods ǰangal View 1
204 worm čerm View 1
204 worm pil(l)o View 1
206 year sul : seδ View 1
207 yellow zird View 1
205 you tamaš View 1

Count: 220