IELex

Polish (all)

« Russian Belarusian »

Polish:

Change wordlist

Limit all results to a predefined set of meanings

Language list: all
Wordlist: all

ID Meaning Source Form Phonological Form Gloss Notes nCog
82 I ja ja View 1
1 all wszyscy ˈfʂɘ̟stsɘ̟ Masculine-personal form, non-masculine-personal form: 'wszystkie' View 1
2 and i i View 1
3 animal zwierzę ˈzvjɛʐɛ(ɰ̃) View 1
4 ashes popiół ˈpɔpjuw View 1
5 at na na 'on' View 1
5 at w(e) v(ɛ) 'in' View 1
6 back plecy 'plɛtsɘ̟ View 1
7 bad zły zwɘ̟ View 1
8 bark kora ˈkɔra View 1
9 because bo Alternative lexemes: 'dlatego że', 'ponieważ', ... View 1
10 belly brzuch bʐux View 1
11 big duży ˈduʐɘ̟ View 1
12 bird ptak ptak View 1
13 bite gryźć ɡrɘ̟ʑʨ View 1
14 black czarny ˈtʂarnɘ̟ View 1
15 blood krew krɛf View 1
16 blow dmuchać ˈdmuxatɕ Also rather rarely use 'dąć ... View 1
17 bone kość kɔɕtɕ View 1
18 breast pierś pjɛrɕ View 1
19 breathe oddychać ɔdˈdɘ̟xatɕ View 1
20 burn palić się ˈpaliʨ ɕɛ(ɰ̃) An alternative lexeme is 'płonąć', ... View 1
21 child dziecko ˈdʑɛtskɔ View 1
22 cloud chmura ˈxmura View 1
23 cold zimny ˈʑimnɘ̟ View 1
24 come przychodzić pʂɘ̟ˈxɔdʑitɕ Imperfective/repetitive form. Better is /lexeme/29390/ ... View 1
24 come przyjść pʂɘ̟jɕtɕ See also /lexeme/12380/ 'come'. View 1
25 count liczyć ˈlitʂɘ̟ʨ View 1
26 cut ciąć ʨɔɲʨ View 1
27 day dzień ʥɛɲ View 1
28 die umierać uˈmjɛraʨ Perfective: 'umrzeć' View 1
29 dig kopać ˈkɔpaʨ Lit. 'to kick a hole' ... View 1
30 dirty brudny 'brudnɘ̟ View 1
31 dog pies pjɛs View 1
32 drink pić piʨ View 1
33 dry suchy ˈsuxɘ̟ View 1
34 dull tępy ˈtɛmpɘ̟ View 1
35 dust kurz kuʂ Dust found in the house. View 1
35 dust pył pɘ̟w The dust that rises from ... View 1
36 ear ucho ˈuxɔ View 1
37 earth ziemia ˈʑɛmja View 1
38 eat jeść jɛɕtɕ View 1
39 egg jajko ˈjajkɔ jajko is a diminutive of ... View 1
40 eye oko ˈɔkɔ View 1
41 fall spadać ˈspadaʨ View 1
42 far daleko daˈlɛkɔ View 1
43 fat tłuszcz twuʂtʂ View 1
44 father ojciec ˈɔjtɕɛts View 1
45 fear bać się ˈbatɕ ɕɛ(ɰ̃) View 1
46 feather pióro ˈpjurɔ View 1
47 few mało ˈmawɔ View 1
48 fight walczyć ˈvaltʂɘ̟tɕ View 1
48 fight bić się ˈbitɕ ɕɛ(ɰ̃) View 1
49 fingernail paznokieć paˈznɔkʲɛtɕ with additional prefix paz- 'paw, ... View 1
50 fire ogień ˈɔɡʲɛɲ View 1
51 fish ryba ˈrɘ̟ba View 1
52 five pięć pjɛɲtɕ View 1
53 float pływać ˈpwɘ̟vatɕ Multidirectional verb; unidirectional: 'płynąć' View 1
54 flow płynąć ˈpwɘ̟nɔɲʨ View 1
55 flower kwiat kfjat View 1
56 fly lecieć ˈletɕɛtɕ Unidirectional verb; multidirectional: 'latać' View 1
57 fog mgła mɡwa View 1
58 foot noga ˈnɔɡa View 1
59 four cztery ˈtʂtɛrɘ̟ View 1
60 freeze zamarzać zaˈmarzatɕ View 1
61 fruit owoc ˈɔvɔts View 1
62 full pełny ˈpɛwnɘ̟ View 1
63 give dawać ˈdavatɕ Imperfective/repetitive form; perfective counterpart is ... View 1
64 good dobry ˈdɔbrɘ̟ View 1
65 grass trawa ˈtrava View 1
66 green zielony ʑɛˈlɔnɘ̟ View 1
67 guts wnętrzności vnɛnˈt-ʂnɔɕtɕi Plural only. Refers to any ... View 1
68 hair włosy 'vwɔsɘ̟ View 1
69 hand ręka ˈrɛŋka View 1
70 he on ɔn View 1
71 head głowa ˈɡwɔva View 1
72 hear słyszeć ˈswɘ̟ʃɛtɕ View 1
73 heart serce ˈsɛrtsɛ View 1
74 heavy ciężki ˈʨɛɰ̃ʐkʲi View 1
75 here tu(taj) 'tu(taj) Short and long form, both ... View 1
76 hit uderzać uˈdɛʐaʨ Perfective: 'uderzyć' View 1
77 hold trzymać ˈt-ʂɘ̟matɕ View 1
78 horn róg ruɡ View 1
79 how jak jak View 1
80 hunt polować pɔˈlɔvatɕ View 1
81 husband mąż mɔɰ̃ʐ View 1
83 ice lód lud View 1
84 if jeżeli jɛˈʐɛli The word is formal. Alternative ... View 1
85 in w v View 1
86 kill zabić ˈzabitɕ Imperfective form: 'zabijać' View 1
87 knee kolano kɔˈlanɔ View 1
88 know wiedzieć ˈvjɛdʑɛtɕ View 1
89 lake jezioro jɛˈʑɔrɔ View 1
90 laugh śmiać się ɕmjatɕ ɕɛ(ɰ̃) View 1
91 leaf liść liɕtɕ View 1
92 left lewy ˈlɛvɘ̟ View 1
93 leg noga ˈnɔɡa View 1
94 lie leżeć ˈlɛʐɛtɕ View 1
95 live mieszkać ˈmjɛʂkatɕ 'to inhabit'. View 1
95 live żyć ʐɘ̟tɕ View 1
96 liver wątroba vɔnˈtrɔba View 1
97 long długi ˈdwuɡʲi View 1
98 louse wesz vɛʂ View 1
99 man mężczyzna mɛɰ̃ʂˈtʂɘ̟zna View 1
100 many dużo ˈduʐɔ Alternative word 'wiele' has a ... View 1
101 meat mięso ˈmjɛɰ̃sɔ View 1
102 moon księżyc ˈkɕɛɰ̃ʐɘ̟ts The word 'miesiąc' has today ... View 1
103 mother matka ˈmatka View 1
104 mountain góra ˈɡura View 1
105 mouth usta 'usta Plural only. View 1
106 name imię ˈimjɛ(ɰ̃) View 1
107 narrow wąski ˈvɔɰ̃skʲi View 1
108 near blisko ˈbliskɔ View 1
109 neck szyja 'ʂɘ̟ja View 1
110 new nowy ˈnɔvɘ̟ View 1
111 night noc nɔts View 1
112 nose nos nɔs View 1
113 not nie ɲɛ View 1
114 old stary ˈstarɘ̟ View 1
115 one jeden ˈjɛdɛn View 1
116 other inny ˈinnɘ̟ Meaning: 'not this one, but ... View 1
116 other drugi ˈdruɡʲi Means 'the second, the other ... View 1
117 person człowiek ˈtʂwɔvjɛk View 1
118 play bawić się ˈbavitɕ ɕɛ(ɰ̃) Meaning: 'to play (used i.a. ... View 1
118 play grać gratɕ Meaning: 'to play a game, ... View 1
119 pull ciągnąć ˈtɕɔŋɡnɔɲtɕ View 1
120 push wcisnąć ˈftɕisnɔɲtɕ 3. Push the button to ... View 1
120 push pchać pxatɕ 1. I pushed my brother ... View 1
121 rain deszcz dɛʂtʂ View 1
122 red czerwony tʂɛrˈvɔnɘ̟ View 1
123 right poprawny pɔˈpravnɘ̟ Related to /lexeme/12475/ 'rightside'. An ... View 1
124 rightside prawy ˈpravɘ̟ View 1
125 river rzeka ˈʐɛka View 1
126 road droga ˈdrɔɡa View 1
127 root korzeń ˈkɔʐɛɲ View 1
128 rope lina ˈlina Preferred to /lexeme/12479/ by Mizerski. View 1
128 rope sznur ʂnur Mizerski prefers /lexeme/29395/. View 1
129 rotten zgniły zɡɲiwɘ̟ Refers to food (meet, fruits). ... View 1
130 round okrągły ɔˈkrɔŋɡwɘ̟ View 1
131 rub trzeć ˈt-ʂɛtɕ View 1
132 salt sól sul View 1
133 sand piasek ˈpjasɛk View 1
134 say powiedzieć pɔˈvjɛdʑɛtɕ Perfective form, imperfective: 'mówić' with ... View 1
135 scratch drapać ˈdrapatɕ View 1
136 sea morze ˈmɔʐɛ View 1
137 see widzieć ˈvidʑɛtɕ Perfective form is 'zobaczyć' with ... View 1
138 seed nasiono naˈɕɔnɔ Also 'nasienie'. The word 'ziarno' ... View 1
139 sew szyć ʂɘ̟tɕ View 1
140 sharp ostry ˈɔstrɘ̟ View 1
141 short krótki ˈkrutkʲi View 1
142 sing śpiewać ˈɕpjɛvatɕ View 1
143 sit siedzieć ˈɕɛdʑɛtɕ View 1
144 skin skóra ˈskura View 1
145 sky niebo ˈɲɛbɔ View 1
146 sleep spać spatɕ View 1
147 small mały ˈmawɘ̟ View 1
148 smell czuć tʂutɕ Also 'to feel'. This verb ... View 1
149 smoke dym dɘ̟m View 1
150 smooth gładki ˈɡwatkʲi View 1
151 snake wąż vɔɰ̃ʐ View 1
152 snow śnieg ɕɲɛɡ View 1
153 some kilka ˈkʲilka 'some, a couple of, a ... View 1
153 some trochę ˈtrɔxɛ 'some, a little, a bit' View 1
154 spit pluć ˈplutɕ View 1
155 split rąbać ˈrɔmbatɕ View 1
155 split dzielić ˈdʑɛlʲitɕ View 1
156 squeeze gnieść ˈgɲɛɕtɕ Depending on the exact meaning ... View 1
156 squeeze cisnąć ˈtɕisnɔɲtɕ Depending on the exact meaning ... View 1
157 stab dźgać dʑgatɕ There are more possible variants: ... View 1
158 stand stać statɕ View 1
159 star gwiazda ˈɡvjazda View 1
160 stick kij kʲij View 1
161 stone kamień ˈkamjɛɲ View 1
162 straight prosty ˈprɔstɘ̟ View 1
163 suck ssać ˈssatɕ View 1
164 sun słońce ˈswɔɲtsɛ View 1
165 swell pęcznieć ˈpɛntʂɲɛtɕ In contexts like: 'Rice/other grain ... View 1
165 swell puchnąć ˈpuxnɔɲtɕ In contexts like: 'He hurt ... View 1
166 swim pływać ˈpwɘ̟vatɕ Multidirectional verb, unidiretional: 'płynąć'. View 1
167 tail ogon ˈɔɡɔn View 1
168 that tamten ˈtamtɛn Compound word: tam '(over) there' ... View 1
169 there tam tam View 1
170 they oni ˈɔɲi View 1
171 thick gruby ˈgrubɘ̟ View 1
172 thin cienki ˈtɕɛnkʲi View 1
173 think myśleć ˈmɘ̟ɕlɛtɕ View 1
174 this ten tɛn View 1
175 thou ty tɘ̟ View 1
176 three trzy t-ʂɘ̟ View 1
177 throw rzucać ˈʐutsatɕ View 1
178 tie wiązać ˈvjɔɰ̃zatɕ View 1
179 tongue język ˈjɛɰ̃zɘ̟k View 1
180 tooth ząb zɔmb View 1
181 tree drzewo ˈd-ʐɛvɔ View 1
182 turn odwracać ɔdˈvratsatɕ 'turn (about head)' View 1
182 turn skręcać ˈskrentsatɕ 'turn (about a car etc.)' View 1
183 two dwa dva View 1
184 vomit zwracać ˈzvratsatɕ Alternative lexemes: 'rzygać' (colloqiual, slightly ... View 1
185 walk chodzić ˈxɔdʑitɕ Also 'to go'. Multidirectional verb. View 1
185 walk iść iɕtɕ Also 'to go'. Unidirectional verb. View 1
186 warm ciepły ˈtɕɛpwɘ̟ View 1
187 wash myć mɘ̟tɕ View 1
188 water woda ˈvɔda View 1
189 we my mɘ̟ View 1
190 wet mokry ˈmɔkrɘ̟ View 1
191 what co tsɔ View 1
192 when kiedy ˈkʲɛdɘ̟ View 1
193 where gdzie ɡdʑɛ View 1
194 white biały ˈbjawɘ̟ View 1
195 who kto ktɔ View 1
196 wide szeroki ʂɛˈrɔkʲi View 1
197 wife żona ˈʐɔna View 1
198 wind wiatr vjatr View 1
199 wing skrzydło ˈskʂɘ̟dwɔ View 1
200 wipe wycierać ˈvɘ̟tɕɛratɕ Depending on the exact meaning ... View 1
201 with z(e) z(ɛ) View 1
202 woman kobieta kɔˈbjɛta View 1
203 woods las las View 1
204 worm robak ˈrɔbak View 1
206 year rok rɔk View 1
207 yellow żółty ˈʐuwtɘ̟ View 1
205 you wy vɘ̟ View 1
208 ant mrówka ˈmruvka View 1

Count: 223