IELex

Ossetic (all)

« Sarikoli Ossetic Iron »

Ossetic:

Change wordlist

Limit all results to a predefined set of meanings

Language list: all
Wordlist: all

ID Meaning Source Form Phonological Form Gloss Notes nCog
1 all iuyldaer iuuɨldær Removed IUYL. View 1
2 and aemae æmæ View 1
3 animal XAJUAN View 1
3 animal caeraegoj tsæraɡoj prob. < cæryn/card 'to live' ... View 1
4 ashes FAENYK View 1
5 at cur tsur View 1
5 at (MAE - AEM) View 1
6 back faesontae fæsontæ View 1
6 back C"YLDYM View 1
7 bad aevzaer ævzær View 1
8 bark c'ar tsʲar Removed BAELASY. View 1
9 because umaen aemae wɨmæn æmæ, womæn æmæ View 1
10 belly guybyn ɡwɨbɨn View 1
11 big ystyr æstɨr View 1
12 bird marg' marʁ View 1
13 bite xaecyn χætsɨn View 1
15 blood tug tug View 1
16 blow dymyn dɨmɨn actually cogn. with /cognate/2207/? View 1
17 bone staeg stæɡ Removed initial Y-. View 1
19 breathe ULAEFYN View 1
20 burn sudzyn suʣɨn View 1
21 child sabi sabi, ʃabi View 1
21 child syvaellon sɨvællon View 1
22 cloud mig' migʲ Same as 'fog' /lexeme/11640/. View 1
23 cold uazal wazal View 1
24 come caeuyn tsæwɨn View 1
25 count nymajyn nɨmajɨn View 1
26 cut kaerdyn kærdɨn related to 'grass'? /lexeme/11646/. removed ... View 1
27 day bon bon View 1
28 die maelyn mælɨn Removed UD ISYN. View 1
29 dig k'axyn kʲaχɨn maybe the same as Oss. ... View 1
30 dirty c'izi ʧʲizi Removed C"YF. View 1
31 dog kuydz kwɨdz View 1
32 drink CYMYN split from DKB, comp. Armenian View 1
32 drink nuazyn nwazɨn split from DKB View 1
33 dry XUS View 1
34 dull k'uymyx kʲwɨmɨχ View 1
35 dust ryg rɨɡ View 1
35 dust TAEVD split from DKB, if related ... View 1
35 dust TAERK split from DKB View 1
35 dust CYREN split from DKB View 1
36 ear x'us qus View 1
37 earth zaexx zæχχ View 1
37 earth SYDZYT View 1
38 eat xaeryn χærɨn View 1
40 eye caest ʦæst View 1
41 fall xauyn χawɨn "exclusive Iranian root" (Cheung 2007: ... View 1
42 far dard dard < IE *terH- or treH- ... View 1
43 fat soj soj Removed SOJAG. View 1
44 father fyd fɨd View 1
45 fear taersyn tærsɨn View 1
46 feather sis sis View 1
47 few cysyl tʃɨsɨl, tʃɨʃɨl View 1
48 fight tox kaenyn toχ kænɨn Removed XYL KAENYN. View 1
50 fire ZYNG split from DKB View 1
50 fire CAEXAER split from DKB View 1
50 fire art art split from DKB View 1
51 fish kaesag kæsaɡ View 1
52 five fondz fondz, fonz View 1
53 float naudzu kaenyn nawʣu kænɨn Removed LENK. View 1
54 flow kaelyn kælɨn split from DKB, < IE ... View 1
54 flow CAEUYN split from DKB View 1
54 flow UAJYN split from DKB, < IE ... View 1
55 flower didinaeg didinæɡ View 1
56 fly taexyn tæχɨn View 1
57 fog mig' migʲ Removed C"AEXMIG", View 1
58 foot fad fad split from DKB View 1
58 foot K"AX split from DKB View 1
60 freeze saelyn sælɨn split from DKB, comp. Oss. ... View 1
60 freeze IX KAENYN split from DKB View 1
61 fruit dyrg' dɨrʁ View 1
63 give daettyn dættɨn View 1
64 good xorz χorz View 1
64 good DZAEBAEX View 1
65 grass kaerdaeg kærdæɡ related to 'cut' /lexeme/11611/? View 1
66 green c'aex tsʲæχ View 1
67 guts t'ang tænɡ View 1
68 hair SAERYX"UYN View 1
68 hair x'uyn qwɨn View 1
69 hand k'yx kʲuχ View 1
70 he uy, uyj uj, wɨj Replaced YU. View 1
71 head saer sær View 1
72 hear x'ycyn qusɨn View 1
73 heart zaerdae zærdæ View 1
74 heavy uaezzau wæzzaw View 1
75 here am am View 1
76 hit NAEMYN < IE *nemH- 'to strike, ... View 0
76 hit cavyn ʦavɨn View 1
77 hold daryn darɨn View 1
77 hold XAECYN AF? ænxæssun 'to seize, grab' ... View 1
79 how kuyd kwɨd View 1
80 hunt cuan kaenyn ʦwan kænɨn Removed MOJ, LAEG. View 1
84 if kuy kwɨ Removed KAED. View 1
85 in -MAE suffix View 1
85 in -y Affix. View 1
85 in - AEJ View 0
86 kill maryn marɨn View 1
88 know faesmaerun fæsmærun cf. Tadzik faxmidan /lexeme/27066/. View 1
88 know zonyn zonɨn View 1
89 lake cad tsad View 1
90 laugh xudyn χudɨn View 1
91 leaf syf sɨf View 1
92 left galau ɡaliw View 1
93 leg ZAENG View 1
93 leg k'ax kʲaχ View 1
94 lie xuyccyn χwɨssɨn Removed FAERSYL (UYN). View 1
95 live caeryn ʦarɨn IE *k(w)elH- 'to move, wander, ... View 1
96 liver igaer iɡær View 1
97 long darg' darʁ View 1
98 louse syst sɨst, ʃɨʃt View 1
99 man laeg, naelgojmag læɡ, nælɡojmaɡ View 1
100 many birae biræ View 1
101 meat fyd fɨd Removed FYDYZG"AED. View 1
103 mother mad mad View 1
104 mountain xox χoχ View 1
105 mouth dzyx ʣɨχ View 1
105 mouth KOM View 1
106 name nom nom View 1
107 narrow uyngaeg wɨnɡæɡ related to /cognate/263/? View 1
108 near XAESTAEG View 1
108 near cyr tsur, sur View 0
110 new naeuaeg næwæɡ View 1
111 night aexcaev æχsæv View 1
112 nose fyndz fɨnʣ View 1
113 not nae, naetae næ, nætæ View 1
114 old zaerond zærond View 1
115 one iu iw, jew removed IUNAEG. View 1
116 other aendaer ændær View 1
116 other innae innæ comp. /cognate/2831/ View 0
118 play x'azyn qazɨn View 1
119 pull ivazyn ivazɨn maybe connected with Oss. IVENDUN, ... View 0
119 pull LASYN View 1
120 push ycxojyn sχojɨn View 1
121 rain uaryn warɨn View 1
121 rain K"AEVDA View 0
122 red cyrx sɨrχ View 1
123 right rast rast Removed RAESTON. View 1
124 rightside RAXIZ View 1
124 rightside rast rast View 1
125 river caeugaedon ʦæwɡædon split from DKB View 1
125 river DON split from DKB View 1
126 road faendag fændaɡ View 1
127 root uidag widaɡ View 1
127 root BYN View 1
128 rope baendaen bændæn = Oss. BAEDDYN 'to bind'? ... View 1
129 rotten aembyd æmbɨd View 1
131 rub xafyn χafɨn XAFYN = NE SHAVE < ... View 0
132 salt caexx tsæχχ View 1
133 sand yzmic zmis View 1
134 say dzuryn dzurɨn Removed (NYXAC, KAENYN). View 1
136 sea dendzyz dendʒɨz Removed FURD. View 1
137 see uynyn wɨnɨn View 1
138 seed GAGA View 1
138 seed tawinag tawinaɡ View 1
138 seed NAEMYG View 1
140 sharp cyrg' tsɨrʁ View 1
141 short cybyr tsɨbɨr, sɨbɨr View 1
142 sing zaryn zarɨn View 1
143 sit badyn badɨn View 1
144 skin carm tsarm View 1
145 sky arv arv Removed UAELARV. View 1
146 sleep FYNAEJ KAENYN split from DKB View 1
146 sleep xuyssyn χwɨsɨn split from DKB View 1
147 small cysyl, gyccyl tʃɨsɨl, ɡɨts'ɨl View 1
149 smoke x'uaecae qwætsæ split from DKB View 1
149 smoke faezdaeg fæzdæɡ split from DKB, <IE *pes- ... View 1
150 smooth laeg'z læʁz View 1
151 snake kalm kalm View 1
152 snow mit mit View 1
153 some caldaer tsaldær, saldær View 1
153 some CYSYL View 1
154 spit tu kaenyn tu kænɨn View 1
155 split FANDYN if cogn. with Oss. FADYN, ... View 1
155 split uaryn warɨn View 1
156 squeeze aelx'ivyn ælqivɨn = AELVESUN 'to spin'? < ... View 1
157 stab AERGAEVDYN IE *(s)ker-t, cogn. with /cognate/762/ View 1
157 stab sadzyn saʣɨn View 1
158 stand laeuuyn læwwɨn View 1
159 star yst'aly st'alɨ View 1
160 stick laedzaeg lædzæɡ View 1
161 stone dur dur View 1
162 straight rast rast View 1
162 straight KOMKOMMAE View 1
163 suck C"IRYN View 1
163 suck daejyn dæjɨn View 1
164 sun xur χur Removed XURZAERIN. View 1
165 swell dymyn dɨmɨn View 1
165 swell RAESIJYN View 1
166 swim lenk kaenyn, nakae kaenyn lenk kænɨn, nakæ kænɨn View 1
167 tail dymaeg dɨmæɡ View 1
168 that ucy wɨtsɨ View 1
169 there um wɨm View 1
170 they udon wɨdon View 1
171 thick ystavd stavd, ʃtavd View 1
172 thin taenaeg tænæɡ View 1
173 think x'uydy kaenyn qwɨdɨ kænɨn View 1
175 thou dy View 1
176 three aertae ærtæ View 1
177 throw aepparyn æpparɨn View 1
178 tie battyn battɨn Changed -AE- to -a-. View 1
180 tooth daendag dændaɡ View 1
181 tree baelac bælas, bælaʃ View 1
182 turn yzdaxyn zdaχɨn View 1
183 two duuae dɨwwæ View 1
184 vomit omyn omɨn View 1
184 vomit TONYN 'tear off, reap, scratch, pull' ... View 0
184 vomit wæmyn View 1
185 walk caeuyn ʦæwɨn View 1
186 warm x'arm qarm View 1
187 wash aexsyn aχsɨn to aim, shoot at, throw ... View 1
188 water don don Same as 'river'/lexeme/11698/. View 1
189 we max, maxtae maχ, maχtæ View 1
190 wet xuylydz χwɨlɨdz View 1
192 when kuy kwɨ View 1
192 when kaed kæd View 1
193 where kaem, kaemyty kæm, kæmɨtɨ View 1
194 white urs urs View 1
195 who ci, citae tʃi, tʃitæ View 1
197 wife binojnag binojnaɡ View 1
198 wind DYMGAE View 1
198 wind uad wad View 1
199 wing BAZYR View 1
200 wipe saerfyn særfɨn cf. Oss. særdyn 'to smear, ... View 1
201 with -imae -imæ Affix. View 1
201 with aed æd View 1
202 woman binojnaɡ binojnaɡ Same as 'wife'/lexeme/11762/. View 0
203 woods x'aed qæd View 1
206 year afaedz æfædz Added final -z. View 0
207 yellow bur bur View 1
205 you cmax, cmaxtae sɨmaχ, ʃɨmaχ, sɨmaχtæ, ʃɨmaχtæ View 1

Count: 230