IELex

Old Swedish (all)

« Stavangersk Swedish »

Old Swedish:

Change wordlist

Limit all results to a predefined set of meanings

Language list: all
Wordlist: all

ID Meaning Source Form Phonological Form Gloss Notes nCog
82 I iak jaːk View 1
1 all allir alːir View 1
2 and ok ok View 1
3 animal diur diuːr View 1
4 ashes aska ˈaska View 1
5 at at at View 1
5 at vidh viːð View 1
6 back rygger ˈryɡːer View 1
6 back baker ˈbaːker View 1
7 bad onder ˈonder View 1
7 bad ilder ˈilder View 1
8 bark barker ˈbarker View 1
9 because for at foːr at View 1
9 because thy θyː View 1
10 belly maghi ˈmaːɣi View 1
10 belly buker ˈbuːker View 1
10 belly vamb vamb View 1
10 belly qvidher ˈkviːðer View 1
11 big mykil ˈmyːkil View 1
11 big stor stoːr View 1
12 bird fughl fuːɣl View 1
13 bite bita ˈbiːta View 1
14 black svarter ˈsvarter View 1
15 blood blodh bloːð View 1
16 blow blasa ˈblaːsa View 1
17 bone ben beːn View 1
18 breast bryst bryst View 1
19 breathe anda ˈanda View 1
20 burn bränna ˈbrænːa View 1
20 burn brinna ˈbrinːa View 1
21 child barn baːrn View 1
22 cloud sky skyː View 1
23 cold kalder ˈkalder View 1
24 come koma ˈkoːma View 1
25 count tälia ˈtælia View 1
26 cut skära ˈskæːra View 1
26 cut snedha ˈsneːða View 1
27 day dagher ˈdaːɣer View 1
28 die döia ˈdøjːa View 1
29 dig grava ˈɡraːva View 1
30 dirty sörogher ˈsøːroɣer View 1
30 dirty oren ˈoːreːn View 1
30 dirty skiten ˈskiːten View 1
31 dog rakke ˈrakːe View 1
31 dog hunder ˈhunder View 1
32 drink drikka ˈdrikːa View 1
33 dry thör θøːr View 1
34 dull slior sljoːr View 1
35 dust dust dust View 1
36 ear öra ˈøːra View 1
37 earth muld muld View 1
37 earth jorð joːrð View 1
38 eat äta ˈæːta View 1
39 egg äg æɡː View 1
40 eye ögha ˈøːɣa View 1
41 fall falla ˈfalːa View 1
42 far fiär fjæːr View 1
42 far langt laŋkt View 1
43 fat fitma ˈfiːtma View 1
44 father fadhir ˈfaːðir View 1
45 fear rädhas ˈræːðas View 1
45 fear frukta ˈfrukta View 1
46 feather fiädher ˈfiæːðer View 1
47 few far faːr View 1
48 fight slas slaːs View 1
48 fight fäkta ˈfækta View 1
48 fight kampa ˈkampa View 1
48 fight stridha ˈstriːða View 1
49 fingernail naghl naːɣl View 1
50 fire elder ˈelder View 1
51 fish fisker ˈfisker View 1
52 five fäm fæmː View 1
53 float flyta ˈflyːta View 1
54 flow rinna ˈrinːa View 1
54 flow flyta ˈfly:ta View 1
54 flow ströma ˈstrøːma View 1
55 flower bloma ˈbloːma View 1
55 flower blomster ˈblomster View 1
56 fly flygha ˈflyːɣa View 1
57 fog thoka ˈθoːka View 1
57 fog dimba ˈdimba View 1
58 foot foter ˈfoːter View 1
59 four fiurir ˈfjuːrir View 1
60 freeze frysa ˈfryːsa View 1
61 fruit aldin ˈaldin View 1
61 fruit frukt frukt View 1
62 full fulder ˈfulder View 1
63 give giva ˈɡiːva View 1
64 good godher ˈɡoːðer View 1
65 grass gräs ɡræːs View 1
66 green grön ɡrøːn View 1
67 guts inälve ˈinːælve View 1
68 hair har haːr View 1
69 hand hand hand View 1
70 he han hanː View 1
71 head hovudh ˈhoːvuð View 1
72 hear höra ˈhøːra View 1
73 heart hiärta ˈhjæːrta View 1
74 heavy thunger ˈθuŋːer View 1
75 here här hæːr View 1
76 hit sla slaː View 1
77 hold halda ˈhalda View 1
78 horn horn horn View 1
79 how huru huːru View 1
80 hunt iägha ˈjæːɣa View 1
80 hunt vedha ˈveːða View 1
81 husband bonde ˈbonde View 1
81 husband madher ˈmaːðer View 1
83 ice is iːs View 1
84 if um umː View 1
85 in i View 1
86 kill dräpa ˈdræːpa View 1
86 kill dödha ˈdøːða View 1
87 knee knä knæː View 1
88 know vita ˈviːta View 1
89 lake vatn vatn View 1
90 laugh leia ˈlejːa View 1
91 leaf löf løːf View 1
91 leaf bladh blaːð View 1
92 left vinstre ˈvinstre View 1
93 leg lägger ˈlæɡːer View 1
93 leg ben beːn View 1
94 lie liggia ˈliɡːja View 1
95 live boa ˈboːa View 1
95 live liva ˈliːva View 1
96 liver liver ˈliːver View 1
97 long langer ˈlaŋːer View 1
98 louse lus luːs View 1
99 man karl kaːrl View 1
99 man madher ˈmaːðer View 1
99 man gumi ˈɡuːmi View 1
100 many manger ˈmaŋːer View 1
101 meat kiöt kjøːt View 1
101 meat huld huld View 1
102 moon tungel ˈtuŋːel View 1
102 moon mane ˈmaːne View 1
103 mother modhir ˈmoːðir View 1
104 mountain biärgh bjærɣ View 1
104 mountain fiäl fjælː View 1
105 mouth munder ˈmunder View 1
106 name nampn nampn View 1
107 narrow snäver ˈsnæːver View 1
107 narrow snäver ˈsnæːver View 1
107 narrow smal smaːl View 1
107 narrow mior mjoːr View 1
107 narrow thranger ˈθraŋːer View 1
108 near när næːr View 1
109 neck hals hals View 1
109 neck nakke ˈnakːe View 1
110 new nyr nyːr View 1
111 night nat natː View 1
112 nose näf næːf View 1
112 nose näsa ˈnæːsa View 1
113 not äkke ˈækːe View 1
114 old gamal ɡaːmal View 1
114 old forn foːrn View 1
115 one en enː View 1
116 other annar ˈanːar View 1
117 person madher ˈmaːðer View 1
118 play leka ˈleːka View 1
119 pull dragha ˈdraːɣa View 1
120 push rinda ˈrinda View 1
120 push skiuva ˈskjuːva View 1
121 rain räghn ræɣn View 1
122 red rödher ˈrøːðer View 1
123 right rätter ˈrætːer View 1
124 rightside högre ˈhøːɡre View 1
125 river a View 1
125 river flodh floːð View 1
125 river älf ælf View 1
126 road vägher ˈvæːɣer View 1
127 root rot roːt View 1
128 rope tugh tuːɣ View 1
128 rope rep reːp View 1
128 rope simi ˈsiːmi View 1
129 rotten rutin ˈruːtin View 1
129 rotten mör View 1
130 round trinder ˈtrinder View 1
130 round runder ˈrunder View 1
130 round kringlotter ˈkriŋːˌlotːer View 1
131 rub gnugga ˈɡnuɡːa View 1
131 rub gnidha ˈɡniːða View 1
131 rub gnoa ˈɡnoːa View 1
132 salt salt salt View 1
133 sand sander ˈsander View 1
134 say sighia ˈsiɣja View 1
135 scratch kla klaː View 1
135 scratch riva ˈriːva View 1
136 sea haf haːf View 1
136 sea sior sjoːr View 1
137 see sea ˈseːa View 1
138 seed sädh sæːð View 1
138 seed frö frøː View 1
139 sew söma ˈsøːma View 1
140 sharp skarper ˈskarper View 1
140 sharp hvas ˈhvasː View 1
140 sharp biter ˈbiːter View 1
141 short stunter ˈstunter View 1
141 short kort kort View 1
141 short skamber ˈskamber View 1
142 sing qvädha ˈkvæːða View 1
142 sing siunga ˈsjuŋːa View 1
143 sit sitia ˈsiːtja View 1
144 skin hudh huːð View 1
144 skin skin skinː View 1
145 sky himil, himin ˈhiːmil, ˈhiːmin View 1
146 sleep sova ˈsoːva View 1
147 small litil ˈliːtil View 1
147 small smar smaːr View 1
148 smell lukta ˈlukta View 1
149 smoke röker ˈrøːker View 1
150 smooth slätter ˈslætːer View 1
150 smooth iämn jɛmn View 1
151 snake ormber ˈormber View 1
151 snake slanga ˈslaŋːa View 1
152 snow snior snjoːr View 1
153 some sumber ˈsumber View 1
153 some nokor ˈnoːkor View 1
154 spit spotta ˈspotːa View 1
155 split klyva ˈklyːva View 1
156 squeeze thrykkja ˈθrykːja View 1
156 squeeze krista ˈkrista View 1
156 squeeze klämma ˈklæmːa View 1
157 stab stinga ˈstiŋːa View 1
158 stand standa ˈstanda View 1
159 star stiärna ˈstjæːrna View 1
160 stick käpper ˈkæpːer View 1
160 stick staver ˈstaːver View 1
160 stick val vaːl View 1
161 stone sten steːn View 1
162 straight rätter ˈrætːer View 1
163 suck sugha ˈsuːɣa View 1
164 sun sol soːl View 1
165 swell svälla ˈsvælːa View 1
165 swell thrutna ˈθruːtna View 1
166 swim simma ˈsimːa View 1
167 tail väle ˈvæːle View 1
167 tail stiärter ˈstjærter View 1
167 tail hali ˈhaːli View 1
167 tail spordher ˈspoːrðer View 1
168 that thänne ˈθænːe View 1
168 that sar saːr View 1
169 there thär θæːr View 1
170 they the ˈθeː View 1
171 thick thiokker ˈθjokːer View 1
171 thick digher ˈdiːɣer View 1
172 thin mior mjoːr View 1
172 thin thunder ˈθunder View 1
173 think hyggia ˈhyɡːja View 1
174 this thänne ˈθænːe View 1
175 thou thu θuː View 1
176 three thrir ˈθriːr View 1
177 throw kasta ˈkasta View 1
177 throw slängia ˈslæŋːja View 1
177 throw värpa ˈværpa View 1
178 tie binda ˈbinda View 1
178 tie knyta ˈknyːta View 1
179 tongue tunga ˈtuŋːa View 1
180 tooth tan tanː View 1
181 tree trä træː View 1
182 turn vridha ˈvriːða View 1
182 turn snoa ˈsnoːa View 1
182 turn vända ˈvænda View 1
182 turn hvärva ˈhværva View 1
183 two tver tveːr View 1
184 vomit spyia ˈspyːja View 1
184 vomit kasta up ˈkasta upː View 1
185 walk ganga ˈɡaŋːa View 1
186 warm varmber ˈvarmber View 1
186 warm heter ˈheːter View 1
187 wash thva θvaː View 1
187 wash thvätta ˈθvætːa View 1
188 water vatn vatn View 1
189 we vir viːr View 1
190 wet vater ˈvaːter View 1
191 what hvadh ˈhvaːð View 1
192 when när næːr View 1
193 where hvar ˈhvaːr View 1
194 white hviter ˈhviːter View 1
195 who hvarr hvarː View 1
196 wide bredher ˈbreːðer View 1
196 wide vidher ˈviːðer View 1
197 wife kona ˈkoːna View 1
197 wife hustru, husfru ˈhuːsˌtruː, ˈhuːsˌfruː View 2
197 wife vif viːf View 1
198 wind vinder ˈvinder View 1
199 wing vinge ˈviŋːe View 1
200 wipe thörka ˈθørka View 1
201 with mädh ˈmæːð View 1
202 woman qvinna ˈkvinːa View 1
202 woman kona ˈkoːna View 1
203 woods skogher ˈskoːɣer View 1
203 woods mark mark View 1
204 worm madhker ˈmaðker View 1
206 year ar aːr View 1
207 yellow gul ɡuːl View 1
205 you i View 1

Count: 297