IELex

Norwegian Riksmal (all)

« Faroese Stavangersk »

Norwegian Riksmal:
Description Originally "Riksmål"

Change wordlist

Limit all results to a predefined set of meanings

Language list: all
Wordlist: all

ID Meaning Source Form Phonological Form Gloss Notes nCog
82 I jeg jæɪ View 1
1 all alle àlːə View 1
2 and og ɔː(ɡ) View 1
3 animal dyr dyːɾ View 1
4 ashes aske ˈàskə View 1
5 at poː View 1
5 at ved ʋeːd View 1
6 back rygg ɾʏɡː View 1
7 bad ille ˈɪ̀lːə View 1
7 bad dårlig ˈdòːɭɪ View 1
7 bad vond ʋɔnː View 1
8 bark bark baɾk View 1
9 because fordi fɔˈɖiː View 2
10 belly buk bʉːk View 1
10 belly mave ˈmàːʋə View 1
11 big stor stuːɾ originally CC 360 View 1
12 bird fugl fʉːl View 1
13 bite bite ˈbìːtə View 1
14 black svart sʋaʈː View 1
15 blood blod bluː View 1
16 blow blåse ˈblòːse View 1
17 bone ben beːn View 1
18 breast bryst bɾʏst Holm states this is a ... View 1
19 breathe puste ˈpʉ̀stə View 1
19 breathe ånde ˈɔ̀nːə View 1
20 burn brenne ˈbɾɛ̀nːə View 1
21 child barn baːɳ View 1
22 cloud sky ʃyː View 1
23 cold kald kalː View 1
24 come komme ˈkɔ̀mːə View 1
25 count telle ˈtɛ̀lːə View 1
26 cut sneie ˈsnæɪ̀ə View 1
26 cut skjære ˈʃæ̀ːɾə View 1
27 day dag daːɡ View 1
28 die døː View 1
29 dig grave ˈɡɾàːʋə View 1
30 dirty skitten ˈʃɪ̀tːən View 1
30 dirty uren, urein ʉɾeːn, ʉɾɑɪn View 1
31 dog hund hʉnː View 1
31 dog rakke ˈɾàkːə View 1
31 dog bikkje ˈbɪ̀çːə View 1
32 drink drikke ˈdɾɪ̀kːə View 1
33 dry tørr tœɾː View 1
34 dull uhvass ˈʉʋasː View 1
34 dull sløv ʃløːʋ View 1
35 dust støv støːʋ View 1
35 dust dust dʉst View 1
36 ear øre ˈø̀ːɾə View 1
37 earth mold, muld View 1
37 earth jord juːɾ View 1
38 eat ete ˈèːtə View 1
38 eat spise ˈspìːsə View 1
39 egg egg ɛɡː View 1
40 eye øye ˈœʏ̀ə View 1
41 fall falle ˈfàlːə View 1
42 far langt laŋkt View 1
42 far fjern fjæːɳ View 1
43 fat fett fɛtː View 1
44 father far faːɾ View 1
45 fear frykte ˈfɾʏ̀ktə View 1
46 feather fjær, fjør fjæːɾ, fjøːɾ View 1
47 few foː View 1
48 fight slåss ʃlɔsː View 1
48 fight stri(de) ˈstɾiː(də) View 1
48 fight kjempe ˈçɛ̀mpə View 1
49 fingernail negl næɪl View 1
50 fire varme ˈʋàɾmə View 1
50 fire ild ɪlː < Danish. View 1
51 fish fisk fɪsk View 1
52 five fem fɛmː View 1
53 float flyte ˈflỳːtə View 1
54 flow flomme ˈflɔ̀mːə View 1
54 flow flyte ˈflỳ:tə View 1
54 flow strømme ˈstɾø̀mːə View 1
54 flow renne ˈrɛ̀nːə View 1
55 flower blomst blɔmst View 1
56 fly fly fɽyː, fly: View 1
57 fog tåke ˈtòːkə View 1
58 foot fot fuːt View 1
58 foot BEN rather 'leg'? View 1
59 four fire ˈfìːɾə View 1
60 freeze fryse ˈfɾỳːsə View 1
61 fruit frukt fɾʉkt View 1
62 full full fʉlː From Old Norse fullr, from ... View 1
63 give gi jiː View 1
64 good god ɡuː View 1
64 good bra bɾaː View 1
65 grass gress ɡɾɛsː View 1
66 green ɡrønn ɡɾønː View 1
67 guts TARMER View 1
67 guts innvoller ˈɪ̀nːʋɔlːəɾ View 1
68 hair hår hoːɾ View 1
69 hand hånd hɔnː View 1
70 he hann hanː View 1
71 head hode ˈhùːdə View 1
72 hear høre ˈhø̀ːɾə View 1
73 heart hjerte ˈjæ̀ʈːə View 1
74 heavy tung tʉŋː View 1
75 here her hæːɾ View 1
76 hit slå ʃloː View 1
77 hold holde ˈhɔ̀lːə View 1
78 horn horn huːɳ View 1
79 how hvorledes ˈʋùːɭeːdəs View 1
80 hunt jage ˈjàːɡə View 1
80 hunt veide ˈʋɑɪ̀də View 1
81 husband mann manː View 1
81 husband ektemann ˈɛktəmanː View 2
83 ice is iːs View 1
84 if hvis ʋiːs View 1
85 in i View 1
86 kill drepe ˈdɾèːpə View 1
87 knee kne kneː View 1
88 know vite ˈʋìːtə View 1
89 lake innsjø View 1
89 lake vann ʋanː View 1
90 laugh le leː View 1
91 leaf blad blaː(d) View 1
91 leaf løv løːʋ View 1
92 left venstre ˈʋɛnstɾə View 1
93 leg ben beːn View 1
94 lie ligge ˈlɪ̀ɡːə View 1
95 live leve ˈlèːʋə View 1
95 live bu bʉː View 1
96 liver lever ˈlɛʋːəɾ View 1
97 long lang laŋː View 1
98 louse lus lʉːs View 1
99 man mann manː View 1
99 man kar kaːɾ View 1
100 many mange ˈmàŋːə View 1
101 meat kjøtt çœtː View 1
102 moon måne ˈmòːnə View 1
103 mother mor muːɾ View 1
104 mountain fjell fjɛlː View 1
104 mountain berg bɛrɡ View 1
105 mouth munn mʉnː View 1
106 name navn naʋn View 1
107 narrow snever ˈsnèʋəɾ more "narrow minded" View 1
107 narrow smal smaːl View 1
107 narrow trang tɾaŋː View 1
108 near nær næːɾ View 1
109 neck nakke ˈnàkːə View 1
109 neck hals hals View 1
110 new ny nyː View 1
111 night natt natː View 1
112 nose nese (nase) ˈnèːsə View 1
113 not ikke ˈɪ̀kːə View 1
114 old forn fuːɳ View 1
114 old gammel ˈɡàmːəl View 1
115 one en ɛnː View 1
116 other annen ˈàːən View 1
117 person person pæˈʂu:n View 1
117 person menneske ˈmɛ̀nː(ə)skə View 1
118 play leke ˈlèːkə View 1
118 play spille ˈspɪ̀lːə View 1
119 pull dra dɾaː View 1
119 pull trekke ˈtɾɛ̀kːə View 1
120 push trykke View 1
120 push skubbe View 1
120 push skyve ˈʃỳːʋə View 1
120 push puffe ˈpʉ̀fːə View 1
120 push dytte ˈdʏ̀tːə View 1
121 rain regn ɾæɪn View 1
122 red rød ɾøː View 1
123 right rett rɛtː replaced riktiɡ View 1
124 rightside høyre ˈhœʏɾə View 1
125 river å View 1
125 river elv ɛlʋ From Old Norse elfr, from ... View 1
125 river flod fluːd View 1
126 road vei ʋæɪ View 1
127 root rot ɾuːt View 1
128 rope rep ɾeːp View 1
128 rope tau tœʏ View 1
128 rope line ˈlìːnə View 1
129 rotten morken ˈmùɾkən of tree View 1
129 rotten råtten ˈɾɔ̀tːən View 1
130 round rund ɾʉnː View 1
131 rub gni ɡniː View 1
132 salt salt salt View 1
133 sand sand sanː View 1
134 say si siː View 1
135 scratch klø kløː View 1
136 sea hav haːʋ View 1
136 sea sjø ʃøː View 1
137 see se seː View 1
138 seed sæd sæːd View 1
138 seed frø fɾøː View 1
139 sew sy syː View 1
140 sharp hvass ʋasː View 1
140 sharp skarp skaɾp View 1
141 short kort kɔʈː View 1
142 sing synge ˈsʏ̀ŋːə View 1
143 sit sitte ˈsɪ̀tːə View 1
144 skin skinn ʃɪnː usually animal skin View 1
144 skin hud huːd View 1
145 sky himmel hɪ̀mːəl View 1
146 sleep sove ˈsòːʋə View 1
147 small små smoː View 1
147 small liten ˈlìːtən View 1
148 smell lukte ˈlʉ̀ktə View 1
149 smoke røyk (røk) ɾœʏk View 1
150 smooth jevn jɛʋn split from DKB View 1
150 smooth glatt ɡlatː split from DKB View 1
150 smooth slett ʃlɛtː View 1
151 snake slange ˈslàŋːə View 1
151 snake orm uɾm View 1
152 snow sne sneː View 1
153 some noen nuːən View 1
153 some somme ˈsɔ̀mːə View 1
154 spit spytte ˈspʏ̀tːə View 1
155 split kløyve ˈklœʏ̀ʋə View 1
156 squeeze kreiste View 1
156 squeeze klemme ˈklɛ̀mːə View 1
156 squeeze presse ˈpɾɛ̀sːə View 1
157 stab stikke ˈstɪ̀kːə View 1
158 stand stå stoː View 1
159 star stjerne ˈstjæ̀ːɳə View 1
160 stick kjepp çɛpː View 1
160 stick stokk stɔkː View 1
160 stick stav staːʋ View 1
161 stone sten steːn View 1
162 straight rett ɾɛtː View 1
162 straight ben beːn View 1
163 suck suge ˈsʉ̀ːɡə View 1
164 sun sol suːl, suːɽ Standard, many eastern and northern ... View 1
165 swell hovne ˈhòːʋnə View 1
165 swell svelle ˈsʋɛ̀lːə View 1
165 swell trutne ˈtɾʉ̀ːtnə View 1
166 swim svømme ˈsʋø̀mːə View 1
167 tail rumpe ˈrʉ̀mpə View 1
167 tail rove ˈròːʋə View 1
167 tail hale ˈhàːlə View 1
167 tail vele ˈʋèːlə View 1
167 tail spord spuɖː View 1
167 tail svans sʋans View 1
167 tail stjert stjɛʈː View 1
168 that den dɛnː View 1
169 there der dæːɾ View 1
170 they de diː View 1
171 thick tykk tʏkː View 1
172 thin mjå mjoː View 1
172 thin grann ɡɾanː View 1
172 thin tynn tʏnː View 1
173 think tenke ˈtɛ̀ŋkə View 1
174 this denne ˈdɛ̀nːə View 1
175 thou du dʉː View 1
176 three tre tɾeː View 1
177 throw kaste ˈkàstə View 1
177 throw slenge ˈslɛ̀ŋːə View 1
178 tie binde ˈbɪ̀nːə View 1
178 tie knytte ˈknʏ̀tːə View 1
178 tie surre ˈsʉ̀ɾːə View 1
179 tongue tunge ˈtʉ̀ŋːə View 1
180 tooth tann tanː View 1
181 tree tre tɾeː View 1
182 turn vri View 1
182 turn snu snʉː View 1
182 turn vende ˈvɛ̀nːə View 1
183 two to tuː View 1
184 vomit kaste opp ˈkàstə upː View 1
184 vomit spy spyː View 1
184 vomit brekke seg ˈbɾɛ̀kːə sæɪ View 1
185 walk ɡoː View 1
186 warm ly View 1
186 warm varm ʋaɾm View 1
187 wash vaske ˈʋàskə View 1
187 wash tvette ˈtʋɛ̀tːə View 1
188 water vann ʋanː View 1
189 we vi ʋiː View 1
190 wet våt ʋoːt View 1
190 wet bløt bløːt View 1
191 what hvad ʋaː View 1
192 when når noːɾ When, whenever. View 1
193 where hvor ʋuːɾ View 1
194 white hvit ʋiːt View 1
195 who hvem ʋɛmː View 1
196 wide vid ʋiː split from DKB View 1
196 wide bred bɾeː split from DKB View 1
197 wife kone ˈkùːnə View 1
197 wife hustru ˈhʉ̀ːsˌtɾʉː View 2
197 wife frue ˈfɾʉ̀ːə View 1
198 wind vind ʋin View 1
199 wing vinge ˈʋɪ̀ŋːə View 1
200 wipe torke ˈtɔ̀ɾkə View 1
201 with med meː View 1
202 woman dame ˈdàːmə View 1
202 woman kvinne ˈkʋɪ̀nːə View 1
203 woods skog skuːɡ View 1
204 worm orm uɾm View 1
204 worm mark maɾk View 1
206 year år oːɾ View 1
207 yellow gul ɡʉːɽ, ɡʉːl View 1
205 you dere ˈdèːɾə View 1

Count: 292