IELex

Gutnish Lau (all)

« Old Gutnish Old English »

Gutnish Lau:
Description Gutnish/Swedish dialect from Lau on the island of Gotland

Change wordlist

Limit all results to a predefined set of meanings

Language list: all
Wordlist: all

ID Meaning Source Form Phonological Form Gloss Notes nCog
82 I ja jɑː View 1
1 all allä alːɛ View 1
2 and u u View 1
3 animal djaur djaur View 1
4 ashes askå ˈasko View 1
5 at bäi bɛɪ View 1
5 at pa pɑː View 1
6 back bak bɑːk View 1
6 back rygg rʏɡː View 1
7 bad dålir ˈdoːlɪr View 1
7 bad illä ˈɪlːɛ View 1
7 bad åundar ˈoundar View 1
8 bark bark bark View 1
9 because därför att ˈdæːrfœːr atː View 2
10 belly magä ˈmɑːɡɛ View 1
10 belly bäuk bɛuk View 1
10 belly läiv lɛɪv also 'body', 'life' View 1
11 big stäurar ˈstɛurar View 1
12 bird fäugäl ˈfɛuɡɛl View 1
13 bite bäitä ˈbɛɪtɛ View 1
14 black svartar ˈsvartar View 1
15 blood blåud bloud View 1
16 blow blasä blɑːsɛ View 1
17 bone bain baɪn View 1
18 breast braust braust View 1
19 breathe andäs ˈandɛs View 1
20 burn brännä ˈbrɛnːɛ View 1
20 burn brinnä ˈbrɪnːɛ View 1
21 child ban bɑːn View 1
22 cloud måuln mouln View 1
22 cloud sköi skœɪ View 1
23 cold kaldar ˈkaldar View 1
24 come kummä kumːɛ View 1
25 count tälä ˈtɛːlɛ View 1
26 cut skärä ˈskɛːrɛ View 1
27 day dag dɑːɡ View 1
28 die dåi doɪ View 1
29 dig gravä ˈɡrɑːvɛ View 1
30 dirty åurain ˈouraɪn View 1
31 dog hund hund View 1
32 drink drickä ˈdrɪkːɛ View 1
33 dry tårrar ˈtorːar View 1
34 dull slåiar ˈsloɪar View 1
36 ear åirä ˈoɪrɛ View 1
37 earth jård joːrd View 1
37 earth muld muld View 1
38 eat jetä ˈjeːtɛ View 1
39 egg ägg ɛɡː View 1
40 eye augä ˈauɡɛ View 1
41 fall fallä ˈfalːɛ View 1
42 far langgt ˈlaŋɡt View 1
43 fat fätt fɛtː View 1
44 father fadar fɑːdar View 1
45 fear byckäs ˈbʏkːɛs View 1
45 fear fruktä ˈfruktɛ View 1
46 feather fjädar ˈfjɛːdar View 1
48 fight slas slɑːs View 1
48 fight sträidä ˈstrɛɪdɛ View 1
48 fight kämp' kɛmp View 1
49 fingernail nagäl ˈnɑːɡɛl View 1
50 fire äld ɛld View 1
51 fish fisk fɪsk View 1
52 five fäm fɛmː View 1
53 float flautä ˈflautɛ View 1
54 flow rinnä ˈrɪnːɛ View 1
54 flow flautä ˈflautɛ View 1
55 flower blåumå ˈbloumo View 1
56 fly flaugä ˈflauɡɛ View 1
57 fog dimbå ˈdɪmbo View 1
57 fog tjåck tjokː View 1
58 foot fåut fout View 1
58 foot bain baɪn View 1
59 four fäirä ˈfɛɪrɛ View 1
60 freeze frausä ˈfrausɛ View 1
61 fruit skaväl ˈskɑːvɛl View 1
61 fruit frukt frukt View 1
62 full fullar ˈfulːar View 1
63 give gi ɡɪː View 1
64 good gåur ɡour View 1
64 good braar ˈbrɑːar View 1
65 grass gras ɡrɑːs View 1
66 green gröinar ˈɡrœɪnar View 1
67 guts inälvår View 1
68 hair har hɑːr View 1
69 hand hand hand View 1
70 he han han View 1
71 head haudä ˈhaudɛ View 1
71 head skallä ˈskalːɛ View 1
72 hear håirä ˈhoɪrɛ View 1
73 heart järtä ˈjæːrtɛ View 1
74 heavy tunggar ˈtuŋɡar View 1
75 here hjär jæːr View 1
76 hit sla slɑː View 1
77 hold haldä ˈhaldɛ View 1
78 horn hånn honː View 1
79 how hur huːr View 1
80 hunt jagä ˈjɑːɡɛ View 1
81 husband båundä ˈboundɛ View 1
81 husband man manː View 1
83 ice äis ɛɪs View 1
84 if um umː View 1
85 in äi ɛɪ View 1
86 kill dödä ˈdœːdɛ View 1
87 knee knäi knɛɪ View 1
88 know vitä ˈvɪːtɛ View 1
90 laugh le leː View 1
90 laugh gräinä ˈɡrɛɪnɛ View 1
91 leaf lau(g) lau(ɡ) View 1
91 leaf blad blɑːd View 1
92 left vänstar ˈvɛnstar View 1
93 leg bain baɪn View 1
94 lie liggä ˈlɪɡːɛ View 1
95 live båu bou View 1
95 live livä ˈlɪːvɛ View 1
96 liver livar ˈlɪːvar View 1
97 long langgar ˈlaŋɡar View 1
98 louse läus lɛus View 1
99 man man manː View 1
99 man kal kɑːl View 1
100 many manggä ˈmaŋɡɛ View 1
101 meat huld huld View 1
101 meat kyt kyːt View 1
102 moon manä ˈmɑːnɛ View 1
103 mother måur mour View 1
104 mountain b(j)ärg b(j)ɛrɡ View 1
105 mouth mun munː View 1
106 name namn namn View 1
107 narrow tranggar ˈtraŋɡar View 1
107 narrow smaldar ˈsmaldar View 1
108 near när nɛːr View 1
109 neck nakkä ˈnakːɛ View 1
109 neck hals hals View 1
110 new nöiar ˈnœɪar View 1
111 night nat nɑːt View 1
112 nose nasar ˈnɑːsar View 1
113 not (v)ick (v)ɪkː View 1
113 not intä ˈintɛ View 1
114 old gammäl ˈɡamːɛl View 1
114 old fåurnar ˈfournar View 1
115 one en eːn View 1
116 other annar ˈanːar View 1
117 person människå ˈmɛnːɪsko View 1
117 person pärsåun pɛrˈsoun View 1
118 play laikä ˈlaɪkɛ View 1
118 play spelä ˈspeːlɛ View 1
119 pull drägä ˈdrɛːɡɛ View 1
120 push skjautä ˈskjautɛ View 1
121 rain rängn rɛŋn View 1
122 red raudar ˈraudar View 1
123 right retar ˈreːtar View 1
124 rightside hygar ˈhyːɡar View 1
125 river a ɑː View 1
125 river flåud floud View 1
126 road väg vɛːɡ View 1
127 root råut rout View 1
128 rope tug tuːɡ View 1
128 rope raip raɪp View 1
129 rotten fäular ˈfɛular View 1
129 rotten multän View 1
129 rotten rutn ruːtn View 1
129 rotten musken View 1
130 round runtar ˈruntar View 1
131 rub gnäidä ˈɡnɛɪdɛ View 1
131 rub gnuggä ˈɡnuɡːɛ View 1
132 salt salt salt View 1
133 sand sand sand View 1
134 say sägä ˈsɛːɡɛ View 1
135 scratch kla, klå klaː, kloː View 1
136 sea sjåu ʃou View 1
137 see säi sɛɪ View 1
138 seed fråi froɪ View 1
138 seed sed seːd View 1
139 sew söi sœɪ View 1
140 sharp skarpar ˈskarpar View 1
140 sharp vassar ˈvasːar View 1
141 short kårtar ˈkortar View 1
142 sing singgä ˈsɪŋɡɛ View 1
143 sit sitä ˈsɪːtɛ View 1
144 skin skinn skɪnː View 1
144 skin häud hɛud of animal View 1
145 sky himmäl ˈhɪmːɛl View 1
146 sleep sivä ˈsɪːvɛ View 1
147 small läitn lɛɪtn View 1
147 small smaar ˈsmɑːar View 1
148 smell luktä ˈluktɛ View 1
149 smoke råik roɪk View 1
150 smooth jamnar ˈjamnar View 1
150 smooth sletar ˈsleːtar View 1
151 snake årm orm View 1
152 snow snåi snoɪ View 1
153 some någlä, någrä ˈnoːɡlɛ, ˈnoːɡrɛ View 1
153 some summä ˈsumːɛ View 1
154 spit spyttä ˈspytːɛ View 1
155 split klauä ˈklauɛ View 1
156 squeeze klämmä ˈklɛmːɛ View 1
156 squeeze bråu brou View 1
156 squeeze prässä ˈprɛsːɛ View 1
157 stab stickä ˈstɪkːɛ View 1
158 stand sta stɑː View 1
159 star stjännå ˈstjɛnːo View 1
160 stick stav stɑːv View 1
160 stick stuck stukː View 1
160 stick käpp kɛpː View 1
161 stone stain staɪn View 1
162 straight rakar ˈrɑːkar View 1
162 straight retar ˈreːtar View 1
163 suck säugä ˈsɛuɡɛ View 1
164 sun såul soul View 1
165 swell svällä ˈsvɛlːɛ View 1
166 swim simä ˈsɪːmɛ View 1
167 tail rumpå ˈrumpo View 1
167 tail stjärt stjɛrt of bird View 1
168 that dän där dɛnː (dɛːr) View 1
169 there där dɛːr View 1
170 they di, de dɪː, deː View 1
171 thick tjåckar ˈtjokːar View 1
172 thin tunnar ˈtunːar View 1
173 think tängka ˈtɛŋka View 1
174 this dän (här) dɛnː (hɛːr) View 1
175 thou däu dɛu View 1
176 three träi trɛɪ View 1
177 throw slänggä ˈslɛŋɡɛ View 1
177 throw kastä ˈkastɛ View 1
178 tie knöitä ˈknœɪtɛ View 1
178 tie bindä ˈbɪndɛ View 1
178 tie surra ˈsurːa View 1
179 tongue tunggå ˈtuŋɡo View 1
180 tooth tann tanː View 1
181 tree träi trɛɪ View 1
182 turn snåu snou View 1
182 turn vändä ˈvɛndɛ View 1
182 turn bräidä ˈbrɛɪdɛ View 1
183 two tva tvɑː View 1
184 vomit kräkas ˈkrɛːkas View 1
184 vomit spöi spœɪ View 1
185 walk ga, gå ɡɑː, ɡoː View 1
185 walk laupä ˈlaupɛ View 1
186 warm varmar ˈvarmar View 1
187 wash vaskä ˈvaskɛ View 1
187 wash tvättä ˈtvɛtːɛ View 1
188 water vattn vatːn View 1
189 we vöir, vörr vœɪr, vœrː View 1
190 wet vatar vɑːtar View 1
190 wet blautar ˈblautar View 1
191 what va vɑː View 1
192 when när nɛːr View 1
193 where var vɑːr View 1
194 white väitar ˈvɛɪtar View 1
195 who vaim vaɪm View 1
196 wide väidar ˈvɛɪdar View 1
196 wide braidar ˈbraɪdar View 1
197 wife fräu frɛu View 1
197 wife hustrå ˈhuːsˌtroː View 2
197 wife kunå ˈkuːno View 1
198 wind vinn vɪnː View 1
199 wing vängg vɛŋɡ View 1
200 wipe tårkä ˈtorkɛ View 1
201 with me, mei meː, ˈmeːɪ View 1
202 woman kvinnfolk ˈkvɪnːˌfolk View 1
203 woods skåug skouɡ View 1
204 worm mack makː View 1
206 year ar, år ɑːr, oːr View 1
207 yellow gäular ˈɡɛular View 1
205 you i View 1

Count: 264