IELex

Dutch (all)

« Frisian Flemish »

Dutch:

Change wordlist

Limit all results to a predefined set of meanings

Language list: all
Wordlist: all

ID Meaning Source Form Phonological Form Gloss Notes nCog
82 I ik ɪk View 1
1 all alle 'ɑlə removed alles (means everything) View 1
2 and en ɛn View 1
3 animal dier dir View 1
4 ashes as ɑs Removed ASCH - archaic form? View 1
5 at te View 1
5 at op ɔp View 1
6 back rug rʏχ View 1
7 bad slecht slɛχt View 1
8 bark schors sχɔrs View 1
8 bark bast bɑst View 1
9 because omdat ɔm'dɑt View 2
10 belly buik bœyk View 1
11 big groot ɣrot View 1
12 bird vogel 'voɣəl View 1
13 bite bijten 'bɛitə(n) View 1
14 black zwart zwɑrt View 1
15 blood bloed blut View 1
16 blow blazen 'blazə(n) View 1
16 blow waaien 'wayə(n) View 1
17 bone bot bɔt View 1
17 bone graat ɣrat View 1
17 bone been ben ɔnly the plural beenderen is ... View 1
18 breast borst View 1
19 breathe ademen 'adəmə(n) View 1
20 burn branden 'brɑndə(n) View 1
20 burn gloeien 'ɣlujə(n) View 1
21 child kind kɪnt View 1
22 cloud wolk wɔlk View 1
23 cold koud kɑut View 1
24 come komen 'komə(n) View 1
25 count tellen tellə(n) View 1
25 count rekenen 'rekənə(n) View 1
26 cut snijden 'snɛidə(n) View 1
27 day dag dɑχ View 1
28 die doodgaan View 1
28 die sterven 'stɛrvə(n) View 1
29 dig delven 'dɛlvə(n) View 1
29 dig graven ˈɣravə View 1
30 dirty vies vis View 1
30 dirty vuil vœyl View 1
31 dog hond hɔnt View 1
32 drink drinken 'drɪŋkə(n) View 1
33 dry droog droχ View 1
34 dull bot bɔt View 1
34 dull stomp stɔmp View 1
35 dust stof stɔf View 1
36 ear oor or View 1
37 earth aarde 'ardə View 1
38 eat eten etə(n) View 1
39 egg ei ɛi View 1
40 eye oog View 1
41 fall vallen 'vɑlə(n) View 1
42 far ver vɛr View 1
43 fat vet vɛt View 1
44 father vader 'vadər View 1
45 fear vrezen 'vrezə(n) View 1
46 feather veer ver Changed from VEDER - not ... View 1
47 few weinig 'wɛinəχ View 1
48 fight vechten 'vɛχtə(n) View 1
49 fingernail nagel 'naɣəl View 1
50 fire vuur vyr View 1
51 fish vis vɪs Removed VISCH as not in ... View 1
52 five vijf vɛif View 1
53 float drijven 'drɛivə(n) View 1
54 flow stromen ˈstromə View 1
54 flow vloeien 'vlujə(n) View 1
55 flower bloem blum View 1
56 fly vliegen 'vliɣə(n) View 1
57 fog mist mɪst View 1
57 fog nevel 'nevəl View 1
58 foot voet vut View 1
59 four vier vir View 1
60 freeze vriezen 'vrizə(n) View 1
61 fruit vrucht vrʏχt View 1
62 full vol vɔl View 1
63 give geven 'ɣevə(n) View 1
64 good goed ɣut View 1
65 grass gras ɣrɑs View 1
66 green groen ɣrun View 1
67 guts ingewanden ˈɪnɣəwɑndə View 1
67 guts darm dɑrm View 1
68 hair haar har View 1
69 hand hand hɑnt View 1
70 he hij hɛi View 1
71 head hoofd hoft View 1
72 hear horen 'horə(n) View 1
73 heart hart hɑrt View 1
74 heavy zwaar zwar View 1
75 here hier hir View 1
76 hit raken rakə(n) split from DKB View 1
76 hit stoten 'stotə(n) split from DKB. View 1
76 hit slaan slan View 1
77 hold houden 'hɑudə(n) View 1
78 horn hoorn horn View 1
79 how hoe hu View 1
80 hunt jagen 'jaɣə(n) View 1
81 husband echtgenoot 'ɛχtχənot View 1
81 husband man mɑn View 1
83 ice ijs ɛis View 1
84 if als ɑls View 1
84 if indien ɪn'din View 1
85 in op ɔp split from DKB View 1
85 in bij bɛi split from DKB View 1
85 in in ɪn split from DKB View 1
85 in naar nar split from DKB, see 'near' ... View 1
85 in van vɑn split from DKB View 1
86 kill doden 'dodə(n) View 1
86 kill slachten 'slɑχtə(n) More specifically 'to slaughter, butcher'. View 1
87 knee knie kni View 1
88 know weten 'wetə(n) View 1
89 lake meer mer View 1
90 laugh lachen 'lɑχə(n) View 1
91 leaf blad blɑt View 1
92 left links lɪŋks View 1
93 leg poot pot split from DKB View 1
93 leg been ben split from DKB View 1
94 lie liggen 'lɪɣə(n) View 1
95 live wonen ˈwonə View 1
95 live leven levə(n) View 1
96 liver lever 'levər View 1
97 long lang lɑŋ View 1
98 louse luis lœys View 1
99 man man mɑn View 1
100 many veel vel View 1
101 meat vlees vles Removed -CH ending as not ... View 1
102 moon maan man View 1
103 mother moeder 'mudər View 1
104 mountain berg bɛrχ View 1
105 mouth mond mɔnt View 1
106 name naam nam View 1
107 narrow eng ɛŋ split from DKB View 1
107 narrow smal View 1
107 narrow nauw nɑu split from DKB View 1
108 near nabij na'bɛi View 1
108 near dichtbij View 1
109 neck hals hɑls View 1
109 neck nek nɛk View 1
110 new nieuw niw View 1
111 night nacht nɑχt View 1
112 nose neus nøs View 1
113 not niet nit View 1
114 old oud ɑut View 1
115 one een en View 1
116 other ander 'ɑndər split from DKB View 1
116 other nog een nɔχ en split from DKB View 1
117 person persoon ˈpɛrson View 1
117 person mens mɛns Removed -CH ending as not ... View 1
118 play spelen 'spelə(n) View 1
119 pull trekken 'trɛkə(n) View 1
120 push duwen 'dywə(n) split from DKB. Removed VOORT- ... View 1
120 push schuiven 'sχœyvə(n) split from DKB. Synonym: duwen. View 1
121 rain regen 'reɣə View 1
122 red rood rot View 1
123 right echt ɛχt cogn. with elements in 'husband', ... View 1
123 right rechtmatig rɛχt'matəɣ Removed RICHTIG as not in ... View 1
123 right recht rɛχt Duplication of previous entry? View 1
123 right waar war View 1
123 right ɡoed ɣut View 1
123 right juist jœyst View 1
124 rightside rechts, rechter rɛχts, 'rɛχtər View 1
125 river rivier ri'vir View 1
126 road weg wɛχ View 1
127 root wortel 'wɔrtəl View 1
128 rope koord kort split from DKB View 1
128 rope touw tɑu split from DKB View 1
129 rotten verrot və'rɔt loan as in Engl.? View 1
129 rotten versleten vər'sletə(n) *sleiĝ- < IE *lei- 'slimy, ... View 1
129 rotten vermolmd View 1
130 round rond rɔnt View 1
131 rub wrijven 'vrɛivə(n) View 1
132 salt zout zɑut View 1
133 sand zand zɑnt View 1
134 say zeggen 'zɛɣə(n) View 1
135 scratch krabbelen, krabben 'krɑbələ(n), 'krɑbə(n) Added krabben. View 1
136 sea zee ze View 1
137 see zien zin View 1
138 seed zaad zat View 1
139 sew naaien 'najə(n) View 1
140 sharp scherp sχɛrp View 1
141 short kort kɔrt View 1
142 sing zingen 'zɪŋə(n) View 1
143 sit zitten 'zɪtə(n) View 1
144 skin vel View 1
144 skin huid hœyt View 1
145 sky lucht lʏχt View 1
145 sky hemel 'hɛməl View 1
146 sleep slapen 'slapə(n) Changed from SLAAP (noun) to ... View 1
147 small klein klɛin View 1
148 smell ruiken 'rœykə(n) View 1
149 smoke rook rok View 1
150 smooth gelijk, glad ɣə'lɛik, ɣlɑt View 1
150 smooth effen View 1
151 snake slang slɑŋ View 1
152 snow sneeuw snew View 1
153 some enig 'enəχ split from DKB. Removed EENIGE ... View 1
153 some sommige 'sɔməɣə split from DKB View 1
154 spit spuwen 'spywə(n) View 1
155 split klieven ˈklivə View 1
155 split splijten 'splɛitə(n) View 1
156 squeeze wringen View 1
156 squeeze knijpen ˈknɛipə View 1
156 squeeze persen 'pɛrsə(n) View 1
157 stab steken stekə(n) View 1
158 stand staan stan View 1
159 star ster stɛr View 1
160 stick stok stɔk View 1
161 stone steen sten View 1
162 straight recht rɛχt View 1
163 suck zuigen 'zœyɣə(n) View 1
164 sun zon zɔn View 1
165 swell zwellen 'zwɛlə(n) View 1
166 swim zwemmen 'zwɛmə(n) View 1
167 tail staart start View 1
168 that die, dat, gene di, dɑt, 'ɣenə View 1
169 there daar, aldaar dar, ɑl'dar View 1
170 they zij zɛi View 1
171 thick dik dɪk View 1
172 thin dun dʏn View 1
173 think denken 'dɛŋkə(n) View 1
174 this deze, dit 'dezə, dɪt View 1
175 thou gij ɣɛi split from DKB View 1
175 thou je split from DKB View 1
176 three drie dri View 1
177 throw smijten 'smɛitə(n) split from DKB View 1
177 throw werpen 'wɛrpə(n) split from DKB View 1
177 throw ɡooien ˈɣojə View 1
178 tie knopen 'knopə(n) split from DKB View 1
178 tie binden 'bɪndə(n) split from DKB View 1
179 tongue tong tɔŋ View 1
180 tooth tand tɑnt View 1
181 tree boom bom View 1
182 turn draaien ˈdraɪə View 1
182 turn wenden 'wɛndə(n) Removed LOEVEN as not in ... View 1
183 two twee twe View 1
184 vomit kotsen ˈkɔtsə View 1
184 vomit spugen ˈspyχə View 1
184 vomit braken 'brakə(n) View 1
185 walk wandelen 'wɑndələ(n) IE *uendh- 'to turn, wind, ... View 1
185 walk lopen ˈlopə View 1
186 warm warm wɑrm View 1
187 wash wassen 'wɑsə(n) Removed -CH-. Wasschen = archaic ... View 1
188 water water 'watər View 1
189 we wij wɛi View 1
190 wet nat nɑt View 1
191 what wat wɑt View 1
192 when wanneer wɑ'ner View 1
193 where waar war View 1
194 white wit wɪt View 1
195 who wie wi View 1
196 wide breed View 1
196 wide wijd, ruim wɛit, rœym View 1
197 wife echtɡenote ˈɛχtɣənotə View 1
197 wife huisvrouw 'hœysfrɑu split from DKB View 2
197 wife vrouw vrɑu split from DKB View 1
198 wind wind wɪnt View 1
199 wing vleugel 'vløɣəl View 1
200 wipe vegen 'veɣə(n) View 1
201 with met mɛt Removed MEDE as not in ... View 1
202 woman vrouw vrɑu View 1
203 woods bos bɔs Removed -CH ending. Archaic? View 1
203 woods woud wɑut View 1
204 worm worm wɔrm View 1
206 year jaar jar View 1
207 yellow geel ɣel View 1
205 you jullie ˈjʏli View 1

Count: 266