IELex

Danish Fjolde (all)

« Danish Old Gutnish »

Danish Fjolde:
Description Danish dialect from Fjolde (Germany).

Change wordlist

Limit all results to a predefined set of meanings

Language list: all
Wordlist: all

ID Meaning Source Form Phonological Form Gloss Notes nCog
82 I æ æ View 1
1 all åld ɔlʲ View 1
2 and a ɑ View 1
3 animal deert deːɹd View 1
4 ashes aask ɑːsɡ View 1
5 at ve ve View 1
5 at oa oa View 1
6 back røg ɹøɣ View 1
7 bad uund uːnʲ View 1
7 bad ild ilʲ View 1
7 bad reng ɹeŋ View 1
8 bark barək ˈbɑɹəɡ View 1
9 because yvər ˈyvəɹ View 1
10 belly maav maːw View 1
10 belly buk buɡ of a larger animal, or ... View 1
11 big stuor sduoɹ View 1
12 bird fåvl fɔwl View 1
13 bite bit bid View 1
14 black suort suoɹd View 1
15 blood bluo bluo View 1
16 blow blees bleːs View 1
17 bone knååk knɔːɡ View 1
18 breast bryst bɹyst View 1
19 breathe oand oanʲ View 1
20 burn brænd bɹænʲ View 1
21 child baarn bɑːɹn View 1
22 cloud skøj sxøj View 1
23 cold koold koːlʲ View 1
24 come kom kom View 1
25 count teel teːl View 1
26 cut skeær sxeæɹ View 1
27 day dav dɑw View 1
28 die dyø dyø View 1
29 dig greev ɡɹeːw View 1
30 dirty snaavs(k)ər ˈsnɑːws(x)əɹ View 1
30 dirty sketən ˈsxetən View 1
31 dog huund huːnʲ View 1
32 drink drenk dɹæŋɡ View 1
33 dry tør tøɹ View 1
34 dull stum sdum View 1
34 dull stug sduɡ View 1
35 dust ståv sdɔw View 1
36 ear yør yøɹ View 1
37 earth juor juoɹ View 1
38 eat spiis sbiːs View 1
38 eat eæd eæð View 1
39 egg æg æɣ View 1
40 eye øj øj View 1
41 fall fåld fɔlʲ View 1
42 far låångt lɔːŋd View 1
43 fat fæt fæd View 1
44 father faar fɑːɹ View 1
46 feather fied fieð View 1
47 few ikke mange iɡə ˈmɑŋə not many View 1
48 fight sloases ˈsloasəs View 1
48 fight strii sdɹiː View 1
49 fingernail næjl næjl View 1
50 fire ield ielʲ View 1
51 fish fesk fæsɡ View 1
52 five feem feːm View 1
53 float flyt flyd View 1
54 flow flyt flyd View 1
55 flower blom, blåsən blom, ˈblɔsən View 1
56 fly flyv flyw View 1
57 fog tååg tɔːɣ View 1
58 foot fuod fuoð View 1
59 four fejər ˈfejəɹ View 1
60 freeze fryys fɹyːs View 1
61 fruit frogt fɹoɡd View 1
62 full fuld fulʲ View 1
63 give gi ɡi View 1
64 good guo ɡuo View 1
65 grass grees ɡɹeːs View 1
66 green gryøn ɡɹyøn View 1
67 guts inxevæjtər ˈinxəwæjdəɹ View 1
68 hair hoar hoaɹ View 1
69 hand hoand hoanʲ View 1
70 he hand hɑnʲ View 1
71 head håver ˈhɔwəɹ View 1
72 hear hyør hyøɹ View 1
73 heart jaart jɑːɹd View 1
74 heavy svaar svɑːɹ View 1
75 here heær heæɹ View 1
76 hit sloa sloa View 1
77 hold hoold hoːlʲ View 1
78 horn huorn huoɹn View 1
79 how vunt vund View 1
80 hunt jaav jɑːw View 1
81 husband mand mɑnʲ View 1
83 ice iis iːs View 1
84 if væn væn View 1
85 in i i View 1
87 knee kneebən ˈkneːbən View 1
88 know veer veːɹ View 1
89 lake skå sxɔ View 1
90 laugh lie lie View 1
91 leaf bla blɑ View 1
92 left lengs læŋs View 1
93 leg bien bien View 1
94 lie leg leɣ View 1
95 live buo buo View 1
95 live leev leːw View 1
96 liver levər lewəɹ View 1
97 long låång lɔːŋ View 1
98 louse luus luːs View 1
99 man mand mɑnʲ View 1
100 many manəng ˈmɑnəŋ View 1
101 meat tjør cøɹ View 1
101 meat flæsk flæsɡ View 1
101 meat maar mɑːɹ View 1
102 moon moan moan View 1
103 mother muor muoɹ View 1
104 mountain bjerər ˈbjeɹəɹ View 1
105 mouth mond monʲ View 1
106 name naavn nɑːwn View 1
107 narrow sneevər ˈsneːwəɹ View 1
107 narrow smal smal View 1
108 near neær neæɹ View 1
109 neck hals hɑls View 1
109 neck nak naɡ View 1
110 new nøj nøj View 1
111 night nat nɑt View 1
112 nose nees neːs View 1
113 not ek View 1
114 old gaməl ˈɡɑməl View 1
115 one ien ien View 1
116 other andən ˈɑnʲən View 1
117 person pesoon pəˈsoːn View 1
118 play liek lieɡ View 1
118 play speel sbeːl View 1
119 pull træk tɹæɡ View 1
119 pull dræj dɹæj View 1
120 push skyv sxyw View 1
120 push styøt sdyød View 1
121 rain ræjn ɹæjn View 1
122 red ryør ɹyøɹ View 1
123 right reæt ɹeæd View 1
124 rightside højər ˈhøjəɹ View 1
125 river oa oa View 1
125 river fluo fluo View 1
126 road væj væj View 1
127 root ruoj ɹuoj View 1
128 rope töv tœw View 1
128 rope rieb ɹieb View 1
129 rotten rårn ɹɔɹn View 1
129 rotten morsk View 1
130 round trind tɹinʲ View 1
131 rub gnusk ɡnusɡ View 1
132 salt sålt sɔlt View 1
133 sand saand sɑːnʲ View 1
134 say sej sej View 1
135 scratch klyø klyø View 1
135 scratch krats kɹats View 1
136 sea hav haw View 1
137 see sie sie View 1
138 seed fryø fɹyø View 1
138 seed seæ seæ View 1
139 sew søj søj View 1
140 sharp skarəp ˈsxɑɹəb View 1
141 short kårt kɔɹd View 1
142 sing kveæ kveæ View 1
143 sit sed seð View 1
144 skin skind sxinʲ View 1
144 skin hu hu View 1
145 sky heməl ˈheməl View 1
146 sleep sååv sɔːw View 1
147 small lild lilʲ View 1
147 small smoa smoa View 1
148 smell dyøn dyøn View 1
149 smoke ryøg, ryøk ɹyøɣ, ɹyøɡ View 1
150 smooth sleæt sleæd View 1
150 smooth glæj ɡlæj View 1
150 smooth jaavn jɑːwn View 1
151 snake snuog snuoɣ View 1
151 snake slange ˈslɑŋə View 1
152 snow snie snie View 1
153 some som som View 1
153 some nåvər, når ˈnɔvəɹ, nɔɹ View 1
154 spit spøt sbød View 1
155 split klyøv klyøw View 1
156 squeeze trøk tɹøɡ View 1
157 stab stek sdeɡ View 1
158 stand ståå sdɔː View 1
159 star steern sdeːɹn View 1
160 stick ståk sdɔɡ View 1
161 stone stien sdien View 1
162 straight liig liːɣ View 1
163 suck sox sox View 1
164 sun suol suol View 1
165 swell svol svol View 1
166 swim svem svem View 1
167 tail skært sxæɹd View 1
168 that dænd dænʲ View 1
169 there deær deæɹ View 1
170 they di di View 1
171 thick tjyk cyɡ View 1
172 thin tynd tynʲ View 1
173 think teenk teːŋɡ View 1
174 this dænd heær dænʲ heæɹ View 1
175 thou du du View 1
176 three trie tɹie View 1
177 throw smit smid View 1
178 tie knøt knød View 1
178 tie bind binʲ View 1
179 tongue tong toŋ View 1
180 tooth tand tɑnʲ View 1
181 tree boam boam View 1
182 turn veend veːnʲ View 1
182 turn vrii vɹiː View 1
182 turn dræj dɹæj View 1
183 two tuo tuo View 1
184 vomit spej sbej View 1
185 walk goa ɡoa View 1
186 warm varm vɑɹm View 1
187 wash tuo tuo View 1
188 water vand vanʲ View 1
189 we vi vi View 1
190 wet våt vɔd View 1
191 what var vɑɹ View 1
192 when ven, vindər ven vinʲəɹ View 1
193 where vur vuɹ View 1
194 white viir, vit viːɹ, vid View 1
195 who væn væn View 1
196 wide brie bɹie View 1
196 wide vii viː View 1
197 wife kuun kuːn View 1
198 wind veer veːɹ View 1
198 wind blæst blæsd View 1
199 wing veng veŋ View 1
200 wipe tør tøɹ View 1
201 with View 1
202 woman kvind kvinʲ View 1
203 woods skåv sɡɔw View 1
204 worm uorm uoɹm View 1
206 year oar oaɹ View 1
207 yellow guul ɡuːl View 1
205 you im im View 1

Count: 237