IELex

Danish (all)

« Elfdalian Danish Fjolde »

Danish:

Change wordlist

Limit all results to a predefined set of meanings

Language list: all
Wordlist: all

ID Meaning Source Form Phonological Form Gloss Notes nCog
82 I jeg jɑj View 1
1 all alle ˈalə View 1
2 and og ɒw, ʌ View 1
3 animal dyr ˈd̥yɐ̯ˀ View 1
4 ashes aske ˈasg̥ʰə View 1
5 at ved veð View 1
5 at b̥ʰɔˀ View 1
6 back ryg ʁœɡ removed baɡ. View 1
7 bad ilde ˈilə View 1
7 bad ond ɔnˀ View 1
7 bad dårlig ˈdɒːli View 1
8 bark bark b̥ɑːg̥ʰ View 1
9 because fordi fʌˈd̥iˀ View 2
10 belly bug b̥uˀ View 1
10 belly mave ˈmæːvə View 1
11 big stor ˈsd̥ʰoˀɐ̯ originally CC 360 View 1
12 bird fugl fuˀl ˈfuːlə in composition. View 1
13 bite bide ˈb̥iːðə View 1
14 black sort sɒ:d̥ʰ View 1
15 blood blod b̥loˀð View 1
16 blow blæse ˈb̥lɛːsə View 1
17 bone ben b̥eˀn View 1
18 breast bryst ˈb̥ʁɶsd̥ View 1
19 breathe ånde ˈʌnə View 1
20 burn brænde ˈb̥ʁanə View 1
21 child barn b̥ɑˀn View 1
22 cloud sky sg̥ʰyˀ View 1
23 cold kold g̥ʰʌlˀ View 1
24 come komme ˈg̥ʰʌmə View 1
25 count tælle ˈd̥ʰɛlə View 1
26 cut skære ˈsg̥ʰɛːʌ View 1
27 day dag d̥æˀ View 1
28 die d̥øˀ View 1
29 dig grave ˈg̥ʁɑːvə View 1
30 dirty skiden ˈsɡ̊iðən removed beskidt View 1
30 dirty uren ˈuˌʁɛˀn View 1
30 dirty snavset ˈsnɑwsəð View 1
31 dog hund hunˀ View 1
32 drink drikke 'dʁɛg̥ʰə View 1
33 dry tør d̥ʰœˀɐ̯ View 1
34 dull sløv slø̞wˀ View 1
35 dust støv sd̥ʰø̞ˀw View 1
36 ear øre ˈø̞:ʌ View 1
37 earth jord joˀɐ̯ View 1
37 earth muld mulˀ View 1
38 eat æde ˈɛːðə View 1
38 eat spise sb̥ʰi:sə View 1
39 egg æg ɛˀg̥ View 1
40 eye øje ˈʌjə View 1
41 fall falde ˈfalə View 1
42 far langt lɑŋɡ̊d̥ View 1
42 far fjern fjɛɐ̯n View 1
43 fat fedt fɛd̥ View 1
44 father fader ˈfɛ:ðʌ, ˈfɑː View 1
45 fear ræddes ˈʁɑðəs View 1
45 fear frygte ˈfʁœ̝g̥d̥ʰə View 1
46 feather fjer fjeˀɐ̯ View 1
47 few fɔˀ View 1
48 fight stride ˈsd̥ʁiːðə View 1
48 fight kæmpe ˈg̥ʰɛmb̥ə View 1
48 fight slås slʌs View 1
49 fingernail negl nɑjˀl View 1
50 fire ild ilˀ View 1
51 fish fisk fesg̥ʰ View 1
52 five fem fɛmˀ View 1
53 float flyde ˈfly:ðə View 1
54 flow flyde ˈfly:ðə View 1
54 flow strømme ˈsd̥ʁɶmə View 1
54 flow rende ˈʁanə View 1
55 flower blomst b̥lʌmˀsd̥ʰ View 1
56 fly flyve ˈfly:və View 1
57 fog tåge d̥ʰɔ:wə View 1
58 foot fod foˀð View 1
59 four fire ˈfi:ʌ View 1
60 freeze fryse ˈfʁy:sə View 1
61 fruit frugt fʁɔg̥d̥ʰ View 1
62 full fuld fulˀ View 1
63 give give g̥i View 1
64 good god g̥oˀ View 1
65 grass græs g̥ʁas View 1
66 green grøn g̥ʁɶ̝nˀ View 1
67 guts tarm d̥ʰɑm View 1
67 guts indvolde ˈenˌvʌlə View 1
68 hair hår hɒˀ View 1
69 hand hånd hʌnˀ View 1
70 he han han View 1
71 head hoved ho:əð View 1
72 hear høre ˈhø:ʌ View 1
73 heart hjerte ˈjɛɐ̯d̥ʰə View 1
74 heavy tung d̥ʰɔŋˀ View 1
75 here her hɛˀɐ̯, heˀɐ̯ View 1
76 hit ramme ˈʁɑmə split from DKB, RAM- prob. ... View 1
76 hit slå slɔˀ View 1
76 hit træffe ˈd̥ʰʁafə split from DKB View 1
77 hold holde ˈhʌlə View 1
78 horn horn hoɐ̯ˀn View 1
79 how hvorledes vɒˈle:ðəs View 1
80 hunt jage ˈjæ:jə View 1
81 husband mand manˀ View 1
83 ice is iˀs View 1
84 if hvis ves View 1
85 in i i View 1
86 kill døde ˈd̥øːðə View 1
86 kill dræbe ˈdʁɛ:b̥ə View 1
87 knee knæ knɛˀ View 1
88 know vide ˈvi:ðə View 1
89 lake søˀ View 1
90 laugh le leˀ View 1
90 laugh grine View 1
91 leaf løv løˀw View 1
91 leaf blad b̥lað View 1
92 left venstre ˈvɛnsd̥ʰʁʌ View 1
93 leg ben b̥eˀn View 1
94 lie ligge ˈleg̥ə View 1
95 live bo boˀ View 1
95 live leve ˈle:və View 1
96 liver lever ˈlewʌ View 1
97 long lang lɑŋˀ View 1
98 louse lus luˀs View 1
99 man mand manˀ View 1
100 many mange ˈmɑŋə View 1
101 meat huld ˈhulˀ View 1
101 meat kød ɡ̊ʰøð View 1
102 moon måne ˈmɔːnə View 1
103 mother moder moɐ̯ View 1
104 mountain fjeld fjɛlˀ View 1
104 mountain bjerg ˈb̥jɛɐ̯ˀw View 1
105 mouth mund mɔnˀ View 1
106 name navn nɑwˀn View 1
107 narrow trang ˈd̥ʰʁɑŋˀ View 1
107 narrow snæver ˈsnɛwˀʌ from old norse snæfr View 1
107 narrow smal smalˀ View 1
108 near nær nɛˀɐ̯ View 1
109 neck nakke ˈnɑɡ̊ʰe View 1
109 neck hals halˀs View 1
110 new ny nyˀ View 1
111 night nat nad̥ʰ View 1
112 nose næse ˈnɛ:sə View 1
113 not ikke eg̥ʰə, eg̥ʰ View 1
114 old gammel ˈg̥ɑməl View 1
114 old forne ˈfɒːnə View 1
115 one en eˀn View 1
116 other anden ˈanən View 1
117 person menneske View 1
117 person person b̥ʰæɐ̯ˈson View 1
118 play lege ˈlɑjə View 1
118 play spille ˈsb̥ʰelə View 1
119 pull trække d̥ʰʁag̥ʰə View 1
119 pull drage ˈd̥ʁɑːwə View 1
120 push skubbe ˈsɡ̊ɔb̥ə View 1
120 push støde ˈsd̥ø:ðə View 1
120 push skyde ˈsɡ̊ʰyːðə View 1
121 rain regn ʁɑjˀn View 1
122 red rød ʁøðˀ View 1
123 right ret ʁad̥ʰ View 1
124 rightside højre ˈhʌjʁʌ View 1
125 river flod floˀð View 1
125 river elv ɛlˀv View 1
125 river å ɔˀ View 1
126 road vej vɑjˀ View 1
127 root rod ʁoˀð View 1
128 rope reb ʁɛˀb̥ View 1
128 rope tov tɒw View 1
129 rotten mør View 1
129 rotten rådden ˈʁʌðən View 1
130 round rund ʁɔnˀ View 1
131 rub gnide ˈg̥ni:ðə View 1
132 salt salt salˀd̥ʰ View 1
133 sand sand sanˀ View 1
134 say sige si: View 1
135 scratch kradse ˈg̥ʰʁɑsə View 1
135 scratch klø ɡ̊ʰløˀ View 1
136 sea hav hɑw View 1
136 sea søˀ View 1
137 see se seˀ View 1
138 seed frø fʁœˀ View 1
138 seed sæd sɛˀð View 1
139 sew sy syˀ View 1
140 sharp skarp sg̥ʰɑ:b̥ View 1
141 short kort g̥ʰɒ:d̥ʰ View 1
142 sing synge ˈsøŋə View 1
143 sit sidde ˈseðə View 1
144 skin skind sɡ̊ʰenˀ View 1
144 skin hud huðˀ View 1
145 sky himmel ˈheməl View 1
146 sleep sove ˈsɒwə View 1
147 small små smɔˀ View 1
147 small lille ˈlilə View 1
148 smell lugte ˈlɔg̥d̥ʰə View 1
149 smoke røg ʁʌjˀ View 1
150 smooth jævn jɛwˀn View 1
150 smooth glat g̥lad̥ʰ View 1
151 snake slange ˈslɑŋə View 1
151 snake snog snoˀ View 1
152 snow sne sneˀ View 1
153 some somme ˈsʌmə View 1
153 some nogle ˈnolə View 1
154 spit spytte ˈsb̥ ød̥ʰə View 1
155 split kløve ˈg̥ʰløːvə View 1
156 squeeze presse ˈb̥ʰʁasə View 1
156 squeeze klemme ˈɡ̊ʰlɛmə View 1
156 squeeze trykke ˈd̥ʰʁœg̥ʰə View 1
157 stab stikke ˈsd̥ʰeg̥ʰə View 1
158 stand stå sd̥ʰɔˀ View 1
159 star stjerne ˈsd̥ʰjæɐ̯nə View 1
160 stick kæp ɡ̊ʰɛb View 1
160 stick stok sd̥ʰʌg̥ʰ View 1
161 stone sten sd̥ʰen View 1
162 straight lige ˈli:ə = ON LĪKR 'like, similar, ... View 1
162 straight ret View 1
163 suck suge ˈsu:ə View 1
164 sun sol sol View 1
165 swell svulme ˈsvulmə View 1
166 swim svømme ˈsvœmə View 1
167 tail stjert ˈsd̥jæɐ̠ˀd View 1
167 tail hale ˈhɛ:lə View 1
168 that den, det dɛn, de View 1
169 there der dɛɐ̯ View 1
170 they de di View 1
171 thick tyk d̥ʰyg̥ʰ View 1
172 thin tynd d̥ʰønˀ View 1
173 think tænke ˈd̥ʰɛŋ g̥ʰə View 1
174 this denne, dette ˈd̥ɛnə, ˈd̥ɛd̥ə View 1
175 thou du du View 1
176 three tre d̥ʰʁɛˀ View 1
177 throw slynge ˈsløŋə View 1
177 throw kaste g̥ʰasd̥ʰə View 1
178 tie knytte ˈɡ̊ʰnydə View 1
178 tie binde ˈb̥enə View 1
179 tongue tunge ˈd̥ʰɔŋə View 1
180 tooth tand d̥ʰanˀ View 1
181 tree træ d̥ʰʁɛˀ View 1
182 turn vride ˈvʁiːðə View 1
182 turn vende sig ˈvɛnə sɑj also [sɑ]. View 1
182 turn dreje ˈdʁɑjə View 1
183 two to d̥ʰoˀ View 1
184 vomit kaste op ˈg̥ʰasd̥ʰə ʌb̥ʰ View 1
184 vomit brække sig View 1
185 walk g̥ɔˀ View 1
186 warm varm vɑˀm View 1
187 wash vaske ˈvasg̥ʰə View 1
188 water vand vanˀ View 1
189 we vi viˀ View 1
190 wet våd vɔˀð View 1
191 what hvad va View 1
192 when hvornår, når vɒˈnɒˀ, nɒˀ View 1
193 where hvor vɒˀ View 1
194 white hvid viðˀ View 1
195 who hvem vɛmˀ View 1
196 wide vid viðˀ View 1
196 wide bred b̥ʁɛˀð View 1
197 wife hustru ˈhusd̥ʰʁu View 2
197 wife kone ˈg̥ʰo:nə View 1
198 wind vind venˀ View 1
199 wing vinge ˈveŋə View 1
200 wipe tørre ˈd̥ʰɶɐ̯ʌ View 1
201 with med með View 1
202 woman dame ˈd̥ɛːmə View 1
202 woman kvinde ˈg̥ʰvenə View 1
203 woods skov sg̥ɒwˀ View 1
204 worm orm oɐ̯ˀm View 1
206 year år ɒˀ View 1
207 yellow gul guˀl View 1
205 you i i View 1

Count: 264