IELex

Bulgarian (all)

« Serbo-Croatian Macedonian »

Bulgarian:
Description Sophia dialect

Change wordlist

Limit all results to a predefined set of meanings

Language list: all
Wordlist: all

ID Meaning Source Form Phonological Form Gloss Notes nCog
82 I аз as View 1
1 all всички ˈfsitʃki View 1
2 and и i View 1
3 animal животно ʒiˈvɔtnu 'звяр' means 'wild, predatory animal, ... View 1
4 ashes пепел ˈpɛpɘɫ View 1
5 at на na View 1
5 at в(ъв) v(ɤf) View 1
6 back гръб ɡrɤb 'плещи' means 'shoulders'. View 1
7 bad лош ɫɔʃ 'зъл' means 'evil, malicious'. View 1
8 bark кора kuˈra View 1
9 because защото zəˈʃtɔtu Alternative lexemes are 'понеже, тъй ... View 3
10 belly корем kuˈrɛm View 1
11 big goljam ɡuˈlʲam 'велик' means 'great'. View 1
12 bird птица ˈptitsə View 1
13 bite хапя ˈxapʲə View 1
14 black черен ˈtʃɛrɘn View 1
15 blood кръв krɤv View 1
16 blow духам ˈduxəm View 1
17 bone кост kɔst View 1
18 breast гръд ɡrɤd View 1
19 breathe дишам ˈdiʃəm View 1
20 burn горя ɡuˈrʲɤ View 1
21 child дете dɘˈtɛ View 1
22 cloud облак ˈɔbɫək View 1
23 cold студен stuˈdɛn 'хладен' means 'cool'. View 1
24 come дойда ˈdɔjdə View 1
25 count броя bruˈjɤ View 1
26 cut режа ˈrɛʒə 'сека' is more like 'to ... View 1
27 day ден dɛn View 1
28 die умирам uˈmirəm View 1
29 dig копая kuˈpajə An alternative lexeme is 'рия' ... View 1
30 dirty мръсен ˈmrɤsɘn View 1
31 dog куче ˈkutʃɘ 'пес' means 'big dog'. View 1
32 drink пия ˈpijə View 1
33 dry сух sux View 1
34 dull тъп tɤp View 1
35 dust прах prax View 1
36 ear uxo uˈxɔ View 1
37 earth земя zɘˈmʲa 'почва, пръст' are rather professional ... View 1
38 eat ям jam View 1
39 egg яйце jəjˈtsɛ View 1
40 eye око uˈkɔ View 1
41 fall падам ˈpadəm View 1
42 far далече dəˈlɛtʃɘ View 1
43 fat мазнина məzniˈna An alternative lexeme is 'мас', ... View 1
44 father баща bəˈʃta An alternative lexeme is 'tatko' ... View 1
45 fear страхувам се strəˈxuvəm sɛ View 1
45 fear боя се buˈjɤ sɛ View 1
45 fear плаша се ˈpɫaʃə sɛ View 1
46 feather перо pɘˈrɔ View 1
47 few малко ˈmaɫku View 1
48 fight бо̀ря се ˈbɔrʲə sɛ Alternative lexemes are 'бия се', ... View 1
49 fingernail нокът ˈnɔkət View 1
50 fire огън ˈɔɡən View 1
51 fish риба ˈribə View 1
52 five пет pɛt View 1
53 float плавам ˈpɫavəm View 1
54 flow тека tɘˈkɤ View 1
55 flower цвете ˈtsvɛtɘ View 1
56 fly летя lɘˈtʲɤ View 1
57 fog мъгла məˈɡla View 1
58 foot крак krak View 1
59 four четири ˈtʃɛtiri View 1
60 freeze замръзвам zəˈmrɤzvəm View 1
61 fruit плод pɫɔd View 1
62 full пълен ˈpɤlɘn View 1
63 give давам ˈdavəm View 1
64 good добър duˈbɤr View 1
65 grass трева trɘˈva View 1
66 green зелен zɘˈlɛn View 1
67 guts вътрешности ˈvɤtrɘʃnusti View 1
68 hair коса kuˈsa View 1
69 hand ръка rəˈka View 1
70 he той tɔj View 1
71 head глава ɡɫəˈva View 1
72 hear чувам ˈtʃuvəm View 1
73 heart сърце sərˈtsɛ View 1
74 heavy тежък ˈtɛʒək View 1
75 here тук(а) (ˈ)tuk(a) View 1
76 hit удрям ˈudrʲəm View 1
77 hold държа dərˈʒɤ View 1
78 horn рог rɔɡ View 1
79 how как kak View 1
80 hunt ловувам ɫuˈvuvəm View 1
81 husband мъж mɤʒ An alternative lexeme is 'съпруг'. View 1
83 ice led lɛd View 1
84 if ако əˈkɔ View 1
85 in в(ъв) v(ɤf) View 1
86 kill убивам uˈbivəm View 1
87 knee коляно kuˈlʲanu View 1
88 know зная ˈznajə View 1
89 lake езеро ˈɛzɘru View 1
90 laugh смея се ˈsmɛjə sɛ View 1
91 leaf лист list View 1
92 left ляв lʲav Removed final -O. View 1
93 leg крак krak View 1
94 lie лежа ləˈʒɤ View 1
95 live живея ʒiˈvɛjə View 1
96 liver черен дроб ˈtʃɛrɘn drɔb View 1
97 long дълъг ˈdɤɫəɡ View 1
98 louse въшка ˈvɤʃkə View 1
99 man мъж mɤʒ View 1
100 many много ˈmnɔɡu View 1
101 meat месо mɘˈsɔ View 1
102 moon луна ɫuˈna 'месец', 'месечина' are obsolete/dialectal. View 1
103 mother майка ˈmajkə View 1
104 mountain планина pɫəniˈna View 1
105 mouth уста uˈsta View 1
106 name име ˈimɘ View 1
107 narrow тесен ˈtɛsɘn View 1
108 near близко ˈblizku View 1
109 neck врат vrat View 1
109 neck шия ˈʃijə View 1
110 new нов nɔv View 1
111 night нощ nɔʃt View 1
112 nose нос nɔs View 1
113 not не View 1
114 old стар star View 1
115 one един ɘˈdin View 1
116 other друг druɡ View 1
117 person човек tʃuˈvɛk View 1
118 play играя iˈɡrajə View 1
119 pull дърпам ˈdɤrpəm Alternative lexemes are 'тегля' and ... View 1
120 push butam ˈbutəm An alternative lexemes is 'блъскам'. View 1
121 rain дъжд dɤʒd View 1
122 red червен tʃɘrˈvɛn View 1
123 right правилен ˈpravilɘn View 1
124 rightside desen dɘˈsɛn View 1
125 river река rɘˈka View 1
126 road път pɤt View 1
127 root корен ˈkɔrɘn View 1
128 rope въже vəˈʒɛ Alternative lexemes are: 'шнур' (rather ... View 1
129 rotten гнил gniɫ View 1
130 round кръгъл ˈkrɤɡəɫ View 1
131 rub трия ˈtrijə An alternative lexeme is 'търкам' ... View 1
132 salt сол sɔɫ View 1
133 sand пясък ˈpʲasək View 1
134 say казвам ˈkazvəm View 1
135 scratch чеша ˈtʃɛʃə View 1
136 sea море muˈrɛ View 1
137 see виждам ˈviʒdəm View 1
138 seed seme ˈsɛmɘ View 1
139 sew шия ˈʃijə View 1
140 sharp остър ˈɔstər View 1
141 short къс kɤs 'кратък' is used in temporal ... View 1
142 sing пея ˈpɛjə View 1
143 sit седя sɘˈdʲɤ View 1
144 skin кожа ˈkɔʒə View 1
145 sky небе nɘˈbɛ View 1
146 sleep спя spʲɤ View 1
147 small малък ˈmaɫək View 1
148 smell усещам uˈsɛʃtəm It refers generally to all ... View 1
149 smoke пушек ˈpuʃɘk View 1
150 smooth гладък ˈɡɫadək View 1
151 snake змия zmiˈja View 1
152 snow сняг snʲaɡ View 1
153 some няколко ˈnʲakuɫku View 2
154 spit плюя ˈplʲujə View 1
155 split деля dəˈlʲɤ View 1
156 squeeze стискам ˈstiskəm View 1
157 stab пробождам pruˈbɔʒdəm View 1
157 stab промушвам pruˈmuʃvəm View 1
158 stand стоя stuˈjɤ View 1
159 star звезда zvɘzˈda View 1
160 stick пръчка ˈprɤtʃkə View 1
161 stone камък ˈkamək View 1
162 straight prav praf View 1
163 suck смуча ˈsmutʃə Alternative lexeme are 'бозая' and ... View 1
164 sun слънце ˈsɫɤntsɘ View 1
165 swell отичам uˈtitʃəm View 1
165 swell подпухвам pudˈpuxvəm View 1
165 swell подувам se puˈduvəm sɛ View 1
166 swim плувам ˈpɫuvəm View 1
167 tail опашка uˈpaʃkə View 1
168 that онзи ˈɔnzi View 1
169 there там tam View 1
170 they те View 1
171 thick дебел dɘˈbɛɫ View 1
172 thin тънък ˈtɤnək View 1
173 think мисля ˈmislʲə View 1
174 this този ˈtɔzi View 1
175 thou ти ti View 1
176 three три tri View 1
177 throw хвърлям ˈxvɤrlʲəm View 1
178 tie връзвам ˈvrɤzvəm View 1
179 tongue език ɘˈzik View 1
180 tooth зъб zɤb View 1
181 tree дърво dərˈvɔ View 1
182 turn обръщам uˈbrɤʃtəm View 1
183 two два dva View 1
184 vomit повръщам puˈvrɤʃtəm 'бълвам' is colloquial. View 1
185 walk ходя ˈxɔdʲə View 1
185 walk вървя vərˈvʲɤ View 1
186 warm топъл ˈtɔpəɫ View 1
187 wash мия ˈmijə View 1
188 water вода vu'da View 1
189 we ние ˈni.ɘ View 1
190 wet мокър ˈmɔkər View 1
191 what какво kəˈkvɔ View 1
192 when кога ku'ga View 1
193 where къде kəˈdɛ View 1
194 white бял bʲaɫ View 1
195 who кой kɔj View 1
196 wide широк ʃiˈrɔk View 1
197 wife жена ʒɘˈna An alternative lexeme is 'съпруга'. View 1
198 wind вятър ˈvʲatər View 1
199 wing крило kriˈɫɔ View 1
200 wipe бърша ˈbɤrʃə View 1
200 wipe изтривам izˈtrivəm View 1
201 with с(ъс) s(ɤs) View 1
202 woman жена ʒɘˈna View 1
203 woods гора gu'ra 'лес' means 'a big, old ... View 1
204 worm червей ˈtʃɛrvɘj View 1
206 year година ɡuˈdinə View 1
207 yellow жълт ʒɤɫt View 1
205 you вие ˈvi.ɘ View 1
208 ant мравка ˈmravka View 1

Count: 217