IELex

Belarusian (all)

« Polish Ukrainian »

Belarusian:

Change wordlist

Limit all results to a predefined set of meanings

Language list: all
Wordlist: all

ID Meaning Source Form Phonological Form Gloss Notes nCog
82 I я ja View 1
1 all усе uˈsʲɛ Depending on the context an ... View 1
2 and і i View 1
3 animal жывёла ʐɨˈvʲɔɫa View 1
4 ashes попел ˈpɔpʲɛɫ View 1
5 at на na 'on' View 1
5 at у u 'in'. Depending on the context ... View 1
6 back спіна ˈspʲina An alternative lexeme is 'плечы' ... View 1
7 bad дрэнны ˈdrɛnnɨ Alternative lexemes are 'кепскі' and ... View 1
8 bark кара kaˈra View 1
9 because бо An alternative lexeme is 'таму ... View 1
10 belly жывот ʐɨˈvɔt View 1
11 big вялікі vʲaˈlʲikʲi View 1
12 bird птушка ˈptuʂka An alternative lexeme is 'птах' ... View 1
13 bite кусаць kuˈsatsʲ View 1
14 black чорны ˈtʂɔrnɨ View 1
15 blood кроў krɔw View 1
16 blow дзьмуть dzʲmutsʲ View 1
17 bone косць kɔsʲtsʲ An alternative form is a ... View 1
18 breast грудзі ˈɣrudzʲi View 1
19 breathe дыхаць ˈdɨxatsʲ View 1
20 burn гарэць ɣaˈrɛtsʲ View 1
21 child дзіця dzʲiˈtsʲa View 1
22 cloud воблака ˈvɔbɫaka View 1
23 cold халодны xaˈɫɔdnɨ View 1
24 come прыходзіць prɨˈxɔdzʲitsʲ Imperfective verb. View 1
24 come прыйсці prɨjsˈtsʲi Perfective verb. View 1
25 count лічыць lʲiˈtʂɨtsʲ View 1
26 cut рэзаць ˈrɛzatsʲ View 1
27 day дзень dzʲɛnʲ View 1
28 die паміраць pamʲiˈratsʲ Perfective form: 'памерці'. View 1
29 dig капаць kaˈpatsʲ An alternative lexeme 'рыць' is ... View 1
30 dirty брудны ˈbrudnɨ View 1
31 dog сабака saˈbaka View 1
32 drink піць pʲitsʲ View 1
33 dry сухі suˈxʲi View 1
34 dull тупы tuˈpɨ View 1
35 dust пыл pɨɫ View 1
36 ear вуха ˈvuxa View 1
37 earth зямля zʲaˈmlʲa An alternative lexeme is 'глеба', ... View 1
38 eat есці ˈjɛsʲtsʲi View 1
39 egg яйка ˈjajka An alternative lexeme is 'яйцо', ... View 1
40 eye вока ˈvɔka View 1
41 fall падаць ˈpadatsʲ View 1
42 far далёка daˈlʲɔka View 1
43 fat тлушч tɫuʂtʂ View 1
44 father бацька ˈbatsʲka View 1
45 fear баяцца baˈjatstsa View 1
46 feather пяро pʲaˈrɔ View 1
47 few мала ˈmaɫa View 1
48 fight біцца ˈbitstsa View 1
48 fight змагацца zmaˈɣatsta View 1
49 fingernail ногаць ˈnɔɣatsʲ An alternative lexeme is 'пазногаць', ... View 1
50 fire агонь aˈɣɔnʲ View 1
51 fish рыба ˈrɨba View 1
52 five пяць pʲatsʲ View 1
53 float плаваць ˈpɫavatsʲ Multidirectional verb; unidirectional 'плыць'. View 1
54 flow цячы tsʲaˈtʂɨ View 1
55 flower кветка kvʲɛtka View 1
56 fly ляцець lʲaˈtsʲɛtsʲ Unidirectional verb; multidirectional: 'лятаць'. View 1
57 fog туман tuˈman An alternative lexeme is 'імгла', ... View 1
58 foot нага naˈɣa View 1
59 four чатыры tʂaˈtɨrɨ View 1
60 freeze замярзаць zamʲarzatsʲ View 1
61 fruit плод pɫɔd View 1
62 full поўны ˈpɔwnɨ View 1
63 give даваць daˈvatsʲ Imperfective form; perfective form: 'даць'. View 1
64 good добры ˈdɔbrɨ View 1
65 grass трава traˈva View 1
66 green зялёны zʲaˈlʲɔnɨ View 1
67 guts вантробы vanˈtrɔbɨ An alternative lexeme is 'кішкі'; ... View 1
68 hair валасы vaɫaˈsɨ View 1
69 hand рука ruˈka View 1
70 he ён jɔn View 1
71 head галава ɣaɫaˈva View 1
72 hear чуць tʂutsʲ View 1
73 heart сэрца ˈsɛrtsa View 1
74 heavy цяжкі ˈtsʲaʐkʲi View 1
75 here тут tut View 1
76 hit удараць udaˈratsʲ Perfective: 'ударыць'. View 1
77 hold трымаць trɨˈmatsʲ View 1
78 horn рог roɣ View 1
79 how як jak View 1
80 hunt паляваць palʲaˈvatsʲ View 1
81 husband муж muʐ View 1
83 ice лёд lʲɔd View 1
84 if калі kaˈlʲi View 1
85 in у u Depending on the context alternative ... View 1
86 kill забіваць zabʲiˈvatsʲ Perfective: 'забіць'. View 1
87 knee калена kaˈlʲɛna View 1
88 know ведаць ˈvʲɛdatsʲ View 1
89 lake возера ˈvɔzʲɛra View 1
90 laugh смяяцца sʲmʲaˈjatstsa View 1
91 leaf ліст lʲist View 1
92 left левы lʲɛvɨ View 1
93 leg нага naˈɣa View 1
94 lie ляжаць lʲaˈʐatsʲ View 1
95 live жыць ʐɨtsʲ View 1
96 liver печань ˈpʲɛtʂanʲ View 1
97 long доўгі ˈdɔwɣʲi View 1
98 louse вош vɔʂ View 1
99 man мужчына muʐˈtʂɨna View 1
100 many многа ˈmnɔɣa View 1
101 meat мяса ˈmʲasa View 1
102 moon месяц ˈmʲɛsʲats View 1
103 mother маці ˈmatsʲi View 1
104 mountain гара ɣaˈra View 1
105 mouth рот rɔt View 1
106 name імя iˈmʲa View 1
107 narrow вузкі ˈvuzkʲi View 1
108 near блізка ˈblʲizka View 1
109 neck шыя ˈʂɨja View 1
110 new новы ˈnɔvɨ View 1
111 night ноч nɔtʂ View 1
112 nose нос nɔs View 1
113 not не nʲɛ View 1
114 old стары staˈrɨ View 1
115 one адзін aˈdzʲin View 1
116 other другі druˈɣʲi View 1
116 other іншы ˈinʂɨ View 1
117 person чалавек tʂaɫaˈvʲɛk View 1
118 play гуляць ɣuˈlʲatsʲ View 1
119 pull цягнуць tsʲaˈɣnutsʲ View 1
120 push націснуць naˈtsʲisnutsʲ 3. Push the button to ... View 1
120 push пхаць pxatsʲ 1. I pushed my brother ... View 1
121 rain дождж dɔʐdʐ View 1
122 red чырвоны tʂɨrˈvɔnɨ View 1
123 right правільны ˈpravʲilʲnɨ View 1
124 rightside правы ˈpravɨ View 1
125 river рака raˈka View 1
126 road дарога daˈrɔɣa An alternative lexeme is 'шлях'. ... View 1
127 root корань ˈkɔranʲ View 1
128 rope вяроўка vʲaˈrɔwka Alternative lexemes are 'матуз', 'ліна' ... View 1
129 rotten гнілы ɣnʲiˈɫɨ View 1
130 round круглы ˈkruɡɫɨ View 1
131 rub церці ˈtsʲɛrtsʲi View 1
132 salt соль sɔlʲ View 1
133 sand пясок pʲaˈsɔk View 1
134 say сказаць skaˈzatsʲ View 1
135 scratch чухаць ˈtʂuxatsʲ In some contexts a reflexive ... View 1
136 sea мора ˈmɔra View 1
137 see бачыць ˈbatʂɨtsʲ View 1
138 seed насенне naˈsʲɛnʲnʲɛ An alternative lexeme is 'семя', ... View 1
139 sew шыць ʂɨtsʲ View 1
140 sharp востры ˈvɔstrɨ View 1
141 short кароткі kaˈrɔtkʲi View 1
142 sing спяваць sʲpʲaˈvatsʲ An alternative lexeme is: 'петь', ... View 1
143 sit сядзець sʲaˈdzʲɛtsʲ View 1
144 skin скура ˈskura View 1
145 sky неба ˈnʲɛba View 1
146 sleep спаць spatsʲ View 1
147 small маленькі ˈmalʲɛnʲkʲi An alternative lexeme is 'малы', ... View 1
148 smell чуць tʂutsʲ This verb is used for ... View 1
149 smoke дым dɨm View 1
150 smooth гладкі ɣɫadkʲi View 1
151 snake змяя zʲmʲaˈja An alternative lexeme is 'вужака', ... View 1
152 snow снег sʲnʲɛɣ View 1
153 some некалькі ˈnʲɛkalʲkʲi 'some, a couple of, a ... View 2
153 some трохі ˈtrɔxʲi 'some, a little, a bit' View 1
154 spit пляваць plʲaˈvatsʲ View 1
155 split сячы sʲaˈtʂɨ View 1
155 split дзяліць dzʲaˈlʲitsʲ View 1
156 squeeze сціскаць sʲtsʲiˈskatsʲ View 1
157 stab біць bʲitsʲ View 1
158 stand стаяць staˈjatsʲ View 1
159 star зорка ˈzɔrka View 1
160 stick кій kʲij View 1
161 stone камень ˈkamʲɛnʲ View 1
162 straight просты ˈprɔstɨ View 1
162 straight прамы praˈmɨ View 1
163 suck ссаць ssatsʲ View 1
164 sun сонца ˈsɔntsa View 1
165 swell пухнуць ˈpuxnutsʲ In contexts like: 'He hurt ... View 1
165 swell набухаць nabuˈxatsʲ In contexts like: 'Rice/other grain ... View 1
166 swim плаваць ˈpɫavatsʲ Multidirectional verb. Unidirectional verb: 'плыць, ... View 1
167 tail хвост xvɔst View 1
168 that той tɔj View 1
169 there там tam View 1
170 they яны jaˈnɨ View 1
171 thick тоўсты ˈtɔwstɨ View 1
172 thin тонкі ˈtɔnkʲi View 1
173 think думаць ˈdumatsʲ An alternative lexeme 'мысліць' is ... View 1
174 this гэты ˈɣɛtɨ View 1
175 thou ты View 1
176 three тры trɨ View 1
177 throw кідаць ˈkʲidatsʲ View 1
178 tie вязаць vʲaˈzatsʲ View 1
179 tongue язык jaˈzɨk View 1
180 tooth зуб zub View 1
181 tree дрэва ˈdrɛva View 1
182 turn паварочваць pavaˈrotʂvatsʲ Depending on the context various ... View 1
183 two два dva View 1
184 vomit ванітаваць vanʲitaˈvatsʲ An alternative lexeme is 'рваць/ірваць'. View 1
185 walk ісці isʲˈtsʲi Also 'to go'. Unidirectional verb. View 1
185 walk хадзіць xaˈdzʲitsʲ Also 'to go'. Multidirectional verb. View 1
186 warm цёплы ˈtsʲɔpɫɨ View 1
187 wash мыць mɨtsʲ View 1
188 water вада vaˈda View 1
189 we мы View 1
190 wet мокры ˈmɔkɾɨ View 1
191 what што ʂtɔ View 1
192 when калі kaˈlʲi View 1
193 where дзе dzʲɛ View 1
194 white белы ˈbʲɛɫɨ View 1
195 who хто xtɔ View 1
196 wide шырокі ʂɨˈrɔkʲi View 1
197 wife жонка ʐɔnka View 1
198 wind вецер ˈvʲɛtsʲɛr View 1
199 wing крыло krɨˈɫɔ View 1
200 wipe выціраць vɨtsʲiˈratsʲ View 1
201 with з z View 1
202 woman жанчына ʐanˈtʂɨna View 1
203 woods лес lʲɛs View 1
204 worm чарвяк tʂarvʲak View 1
206 year год ɣɔd View 1
207 yellow жоўты ˈʐɔwtɨ View 1
205 you вы View 1
208 ant мурашка muˈraʂka View 1

Count: 218