IELex

Armenian Western (all)

« Armenian Eastern Avestan »

Armenian Western:

Change wordlist

Limit all results to a predefined set of meanings

Language list: all
Wordlist: all

ID Meaning Source Form Phonological Form Gloss Notes nCog
82 I ես jɛs View 1
1 all բոլոր bɔlɔr View 1
2 and եւ jɛv View 1
3 animal անասուն ɑnɑsun View 1
4 ashes մոխիր mɔχiɾ View 1
5 at մօտ mɔd i.e. 'near; adjacent' View 1
6 back կռնակ ɡərnɑɡ View 0
7 bad գէշ kʰɛʃ the same as Arm. gēš ... View 0
8 bark կեղեւ ɡɛʁɛv also 'peel' View 1
9 because որովհետեւ vɔrɔvhɛdɛv View 1
9 because KANZI View 0
10 belly փոր pʰor related to ie. per- 'bear, ... View 1
11 big մեծ mɛd͡z View 1
12 bird թռչուն tʰərˈʧʰun View 1
12 bird հավ hav “hen” View 1
13 bite խածնել χɑd͡znɛl Walde (1930: 697) gives KRČEL ... View 1
14 black սեւ sɛv AF seav 'dark, black', possibly ... View 1
15 blood արիւն ɑryn View 2
16 blow փչել pʰutʃ͡ʰ-ɛ-l (of wind) PUCHEL (HOV) View 1
17 bone ոսկոր View 1
18 breast կուրծք ɡurd͡zkʰ "chest" in both its general as well as specialized senses Cf. ծիծ [d͡zid͡z] specifically 'tit; ... View 1
19 breathe շնչել ʃəɲˈʧʰɛl View 1
20 burn այրիլ ɑjril intr. (e.g., of fire) Cf. trans. այրել [ɑjrɛl] (also ... View 0
20 burn VAREL View 1
21 child երախայ jɛrɑχɑ View 0
21 child MANOOG specifically 'infant' View 1
22 cloud ամպ ɑmb View 1
23 cold ցուրտ tsʰuɾd View 0
23 cold BAKH also specifically 'frost; ice' View 0
24 come գալ kʰɑl Martirosyan has GAM, cogn. with ... View 1
25 count HASHFEL View 1
25 count թուել tʰəvɛl View 1
26 cut կտրել gədˈrɛl View 1
27 day օր or AF: AWR View 1
28 die մեռնիլ mɛrˈnil View 1
29 dig փորել pʰoˈrɛl View 1
30 dirty աղտոտ ɑʁdod View 0
31 dog շուն ʃun View 1
32 drink խմել χəˈmɛl View 1
33 dry չոր t͡ʃʰɔɾ View 1
34 dull բութ pʰutʰ View 0
35 dust փոշի pʰoˈʃi View 1
36 ear ականջ ɑˈgɑnʤ View 1
37 earth YERGIR split from DKB View 1
37 earth KEDIN split from DKB, Martirosyan has ... View 0
37 earth հող hɔʁ i.e. 'soil' View 0
38 eat ուտել udɛl View 1
39 egg հաւկիթ hɑvˈgitʰ View 0
40 eye աչք ɑʧʰkʰ View 1
41 fall իյնալ ijnɑl View 0
42 far հեռու hɛru Also a variant հեռի [hɛri]. View 1
43 fat գէր kʰɛr View 1
44 father HIRE View 1
45 fear VAKHNAL View 0
46 feather PEDUR View 1
47 few KANI View 0
48 fight GURVIL View 1
49 fingernail ełungn View 1
50 fire GURAG View 0
51 fish ձուկ t͡sug View 1
52 five հինգ hiŋkʰ View 1
53 float DADANIL View 0
54 flow HOSIL View 1
55 flower ZAGHEG View 0
56 fly TURCHIL View 1
57 fog mek Linked with Skt. meghá- m. ... View 1
58 foot VODK View 1
59 four CHORSE View 1
60 freeze SARIL View 1
61 fruit BUDUGH View 0
63 give DAL View 1
64 good BARI (PERSON) View 1
65 grass KHOD View 1
66 green GANANCH Martirosyan has DALAR and connects ... View 1
67 guts AKHIK View 1
68 hair մազ mɑz View 1
69 hand ձեռք t͡sʰɛrkʰ View 1
71 head GALOKH View 1
72 hear LUREL Martirosyan has also UKN (2010: ... View 1
73 heart SIRD View 1
74 heavy ZUNNER View 1
75 here HOS View 0
76 hit ZARNELL View 1
77 hold BURNE View 1
79 how ինչպէս inʧʰˈbɛs View 1
80 hunt VORSAL View 1
81 husband AMOUSIN View 1
83 ice SAR View 1
84 if YETE if identical with Arm. Y-ET ... View 1
85 in MECHE View 1
86 kill SBANNELL View 1
88 know KIDNAL View 1
89 lake LICH View 1
90 laugh KHUNTAL View 1
91 leaf DEREF View 1
92 left ZAGH (ZARK) View 1
93 leg սրունգ səɾuŋkʰ Also spelled սրունք srownkʰ. View 1
94 lie պառկիլ bɑɾɡil i.e. 'lie down' View 0
95 live ABRIL View 1
96 liver LIART (JIYER) View 1
97 long երկար jɛɾˈgɑɾ View 1
98 louse OCHIL View 1
99 man մարդ mɑɾtʰ View 1
100 many SHAD View 1
101 meat MIS View 1
103 mother MIRE View 1
104 mountain LEV View 1
105 mouth BERAN View 1
106 name ANOON View 1
108 near մօտ mot View 1
109 neck VIZ View 1
110 new NOR View 1
111 night KISHER View 1
112 nose քիթ View 1
113 not VOCH View 1
114 old հին hin View 1
115 one MEG View 1
116 other URISH View 1
117 person ANTZ View 1
118 play GHAGHAL View 1
119 pull KASHEL View 1
120 push HUREL View 1
121 rain անձրեւ ɑnt͡sʰrɛv View 1
122 red կարմիր gɑrˈmir View 1
123 right SHIDAG the same in 'straight' /lexeme/1721/ View 0
124 rightside աջ ɑʧʰ View 1
125 river GED View 1
126 road JANBA View 1
127 root արմատ ɑɾˈmɑd View 1
128 rope չուան tʃʰəvɑn View 1
129 rotten PUDAZ View 1
130 round կլոր gəˈloɾ View 1
131 rub SHUPEL View 1
132 salt AGH View 1
133 sand AVAZ see Matirosyan 149 View 1
134 say USELL View 1
135 scratch քերել (GERK) kʰɛˈɾɛl View 1
137 see DESNEL View 1
138 seed սերմ sɛɾm Mallory & Adams (2006:97) state ... View 1
139 sew կարել gɑˈɾɛl View 1
140 sharp SOOR View 1
141 short կարճ ɡɑrdʒ View 1
142 sing YERKEL View 1
143 sit NUSDEL View 1
144 skin մորթ mortʰ View 1
145 sky GULIMA OT View 0
146 sleep KUNANAL 'sleep' (n.) View 1
147 small BUZDIG View 0
148 smell հոտոտել hototel Also հոտուրտալ hoturtal. View 1
149 smoke MOOGH AF: mux View 1
150 smooth SHIDAG View 0
151 snake OTZ View 1
152 snow SZUN View 1
154 spit TUKNEL View 1
155 split JEGHKEL View 0
155 split ճեղքել d͡ʒɛχkʰɛl 'to slit; cleave' View 1
157 stab ZARNEL View 1
158 stand GAYNEL View 1
159 star ARD View 1
159 star աստղ ɑzdəʁ View 1
160 stick PAYD (I) View 1
161 stone քար kʰɑr View 1
162 straight ուղիղ uˈʁiʁ View 1
162 straight SHIDAG the same in 'right' /lexeme/1687/ View 0
163 suck DIEM View 1
163 suck KASHEL View 1
164 sun արեւ ɑˈrɛv View 1
165 swell SURIL View 1
166 swim լողալ loˈʁɑl View 1
167 tail BOCH View 1
168 that AYT View 1
169 there HON View 0
170 they ANONK View 1
171 thick HASD (T) 'firm' < IE *pasto- 'firm' ... View 0
172 thin BARAK View 1
173 think GHORIL View 0
174 this AYS View 1
175 thou դուն tʰun View 0
176 three երեք jɛˈɾɛkʰ View 1
177 throw նետել nedel maybe = Arm. NET 'arrow'? ... View 1
178 tie GABEL View 1
179 tongue LEZOO View 1
180 tooth AGRA View 0
181 tree SZAR View 1
182 turn TARNEL View 1
183 two YERGU View 1
184 vomit PISKEL View 1
185 walk KALEB View 0
186 warm տաք dɑkʰ View 1
187 wash լուալ ləvɑl View 1
188 water CZOOR View 1
189 we MENK View 1
190 wet թաց tʰɑʦʰ if cogn. with Arm. T'AT'AVEM ... View 1
191 what ինչ View 1
192 when երբ jɛɾpʰ View 1
193 where OOR View 1
194 white SBIDAG View 1
195 who OV see also 'some' in /lexeme/1907/ View 1
196 wide լայն lɑjn View 1
197 wife կին gin View 1
198 wind հով hov View 1
199 wing թեւ tʰɛv the same in 'feather' /lexeme/1808/ View 1
200 wipe սրբել səɾˈpʰɛl comp. SURB 'pure, clean, holy' ... View 1
201 with հետ hed View 1
202 woman կին gin View 1
203 woods MAYRI maybe Lat. MATERIA 'material' < ... View 1
203 woods անտառ ɑnˈdɑr View 1
204 worm որդ vortʰ View 1
206 year տարի dɑˈɾi View 1
207 yellow դեղին tʰɛˈʁin View 1
205 you դուք tʰukʰ View 1
208 ant մրջիւն məɾˈt͡ʃʰyn View 0
210 navel պորտ bord View 0
211 fly_N ճանճ d͡ʒɑnd͡ʒ View 0
212 yesterday երէկ jɛɾɛɡ View 0

Count: 215