IELex

Armenian Eastern (all)

« Classical Armenian Armenian Western »

Armenian Eastern:
Description Standard Eastern Modern Armenian. Note that <ew> is practically <ev>; there is no phonemic difference between v after e and v after any other vowel; but we use <ew> (vs. <av>, <ov>, etc.) because of an orthographic convention, accordinq to which Modern Armenian uses one grapheme for it, namely և (vs. Classical Armenian եւ). In certain cases we do use եվ (Եվրոպա, հնդեվրոպական, հոգեվարք, etc.), and this we mark by <ev> (Evropa, hndevropakan, hogevark‘, etc.). 2) In ModEArm. we usually cite verbs by their infinitives (unlike in Classical Armenian, where we cite 1sg.pres.ind.) (Martirosyan, p.c.).

Change wordlist

Limit all results to a predefined set of meanings

Language list: all
Wordlist: all

ID Meaning Source Form Phonological Form Gloss Notes nCog
82 I ես jɛs View 1
1 all բոլոր boˈloɾ View 1
1 all ամենայն amenayn View 1
2 and և jɛv View 1
2 and u View 0
3 animal կենդանի kɛntʰɑˈni View 0
4 ashes մոխիր moˈχiɾ identical with MUX 'smoke' (Martirosyan)?, ... View 1
5 at -in in View 0
5 at het 'with, together, foot', thus cognate ... View 0
5 at - um um View 0
5 at GEN. + meǰ Second element is cognate with ... View 0
6 back կռթունք kərtʰuŋkʰ nAF: KUṘN, < 'curved, crooked ... View 0
6 back մեջք meʧʰkʰ Cognate with /lexeme/31533/ 'at'. From ... View 0
7 bad վատ vɑt View 1
8 bark կեղև kɛʁɛʋ Spelling byform: կեղեւ View 1
9 because քանի որ kʰɑni=ʋor View 0
9 because որովհետև ʋɔɾɔʋ(h)ɛtɛʋ From Old (= Classical) Armenian ... View 1
10 belly փոր pʰɔɾ View 1
11 big մեծ mɛʦ View 1
12 bird թռչուն tʰərˈʧʰun Martirosyan has T'IṘ- 'to fly' ... View 1
13 bite կծել kəˈʦɛl View 1
14 black սև sɛʋ Also spelled սեւ or սեվ View 1
15 blood արյուն ɑˈɾɪ̯un View 2
16 blow փչել pʰəˈʧʰɛl View 1
17 bone ոսկոր vosˈkoɾ View 1
18 breast ստին stin Standard Armenian View 1
18 breast կուրծք kuɾʦkʰ View 1
19 breathe շնչել ʃəɲˈʧʰɛl šnč'el View 1
20 burn վառել vɑrˈɛl 'set on fire; kindle' trans. View 1
20 burn այրել ɑɪ̯ɾˈɛl Cf. passivized այրվել ayr-v-e-l 'burn' ... View 1
21 child երեխա jɛɾɛˈχɑ specifically 'offspring; son/daughter' split from DKB View 0
21 child մանուկ manuk specifically 'human child; young human being, infant' split from DKB View 1
22 cloud ամպ ɑmp View 1
23 cold ցուրտ tsʰuɾt maybe from IE *ƙēṷero- 'north, ... View 1
23 cold սառը sɑṙə Connected with OIc. hjarn n. ... View 0
24 come գալ gɑl related to /lexeme/1939/? (aor. stem ... View 1
25 count հաշվել hɑʃˈvɛl 'count; calculate'; also 'consider, reckon' View 1
25 count համրել hɑmɾɛl split from DKB, Cheung gives ... View 1
25 count թվել tʰəʋɛl 'enumerate; list'; also 'date; number' split from DKB View 1
26 cut հատել hatel cf. /lexeme/28465/. View 0
26 cut կտրել kətˈɾɛl View 2
27 day օր AF: AWR, ōr. Refers to ... View 1
27 day ցերեկ tsʰɛˈɾɛk i.e. 'daytime' Originally "up to the evening". View 0
28 die մեռնել mɛrˈnɛl meṙnel View 1
28 die մահանալ mahanal i.e. 'pass away' View 0
29 dig փորել pʰoˈɾɛl View 1
30 dirty կեղտոտ kɛχˈtɔt View 0
30 dirty աղտոտ ɑχˈtɔt View 0
31 dog շուն ʃun View 1
32 drink խմել χəˈmɛl split from DKB View 1
32 drink ըմպել əmpem split from DKB View 1
33 dry ցամաք tsɑˈmɑkʰ View 0
33 dry չոր t͡ʃʰɔɾ Walde rejects relation to /cognate/1471/, ... View 1
34 dull բութ butʰ doubtfully connected with IE *bheugh- ... View 1
35 dust փոշի pʰoˈʃi View 1
36 ear ականջ ɑˈkɑnʤ View 1
37 earth հող hɔʁ hoł fr. IE *pela-? , ... View 0
38 eat ուտել uˈtɛl (aor. stem ker-) View 1
39 egg ձու dzu View 1
40 eye աչք ɑʧʰkʰ View 1
41 fall ənknel ənkˈnɛl cf. Goth. SIGQAN 'sink' View 1
42 far հեռու hɛˈru 'last year' in ClArm (Martirosyan ... View 1
43 fat ճարպ ʧɑɾp Loan < Iranian. Cf. MPers ... View 1
44 father hayr hɑɪ̯ɾ View 1
45 fear vaxenal View 0
46 feather p’etur pʰɛˈtuɾ View 1
46 feather T`EW 'wing, arm'; see also 'bird' ... View 1
47 few k’ič' kʰiʧʰ View 1
48 fight PAYK`AR split from DKB View 0
48 fight gr'iv split from DKB View 0
48 fight kṙvel kərˈvɛl View 1
48 fight martnč‘el View 0
50 fire krak kəˈɾɑk split from DKB, IE *geu- ... View 0
50 fire hur huɾ split from DKB View 1
51 fish ձուկ d͡zuk Phonemically, however, /d͡zuk-n-/; cf. Nom. ... View 1
52 five հինգ hiŋg View 1
53 float loġal loˈʁɑl View 1
53 float lołal Also 'wash, bathe' in ClArm. View 1
54 flow hosel View 1
55 flower całik poss. related to 'laugh' /cognate/680/ ... View 1
55 flower çaġik ʦɑˈʁik Same as CATIK/całik? View 1
56 fly t’ṙč'el tʰərˈʧʰɛl see /lexeme/1776/ View 1
57 fog meg Linked with Skt. meghá- m. ... View 1
57 fog mšuš məˈʃuʃ View 0
57 fog maṙaxuł View 0
58 foot otk’ votkʰ foot, leg see /lexeme/1770/. Changed from OT. View 1
59 four č'ors ʧʰoɾs View 1
60 freeze saṙč'el sɑrˈʧʰɛl Removed SAREL, SARECNEL. View 1
61 fruit mirg View 0
61 fruit ptuł From PIE *bud- 'to swell', ... View 1
62 full li, lik’ə li, ˈlikʰə 'full, abundant, perfect, whole' (Martirosyan) View 1
63 give tal tɑl View 1
64 good lav lɑv View 1
65 grass xot χot View 1
66 green kanač' kɑˈnɑʧʰ View 1
67 guts p’orotik’ pʰoɾoˈtikʰ Related to lexeme/7931/? View 0
67 guts ałik‘ View 1
68 hair հեր hɛɾ View 1
68 hair մազ mɑz < Syr. mezze 'crines parvi'. View 1
68 hair GES View 0
69 hand ձեռք ʣɛrkʰ View 1
70 he na View 1
71 head glux gəˈluχ View 1
72 hear lsel ləˈsɛl View 1
73 heart sirt siɾt View 1
74 heavy canr ˈʦɑnəɾ View 1
75 here aysteł AY+S+? (see Martirosyan 2010: 562), ... View 2
76 hit x'pel χəˈpʰɛl split from DKB View 0
76 hit harvacel hɑɾvɑˈʦɛl View 0
76 hit zarkel split from DKB View 1
77 hold pahel pɑˈhɛl View 0
77 hold UNEL IE *ap- 'reach', =Skt. APNOTI ... View 1
77 hold bṙnel bərˈnɛl View 1
78 horn ełǰyur View 1
78 horn poz poz View 0
79 how ոնց onc' View 0
79 how ինչպես inʧʰˈpɛs View 1
80 hunt orsal voɾˈsɑl View 1
81 husband amusin ɑmuˈsin View 1
83 ice saṙuyc’ sɑˈruɪ̯ʦʰ View 1
84 if et‘e View 0
85 in -um um View 0
85 in meǰ mɛʧʰ Genitive + meǰ. View 1
85 in i View 1
86 kill spanel spɑˈnɛl View 1
87 knee cunk ʦunk Removed cunr. View 1
88 know imanal imɑˈnɑl View 0
88 know gitenal gitɛˈnɑl cf. Martirosyan 210, 338 View 1
89 lake lič liʧ View 1
90 laugh cicałel View 1
91 leaf terew tɛˈɾɛv Possibly a Syriac loan (cf. ... View 1
92 left jax ʣɑχ View 1
93 leg ոտք votkʰ leg, foot Removed OT. View 1
94 lie պառկել pɑrˈkɛl i.e. 'to lie down' View 0
94 lie ankeal kam View 0
95 live aprel ɑpˈɾɛl View 1
96 liver lyard lɪ̯ɑrtʰ View 1
97 long երկար jɛɾˈkɑɾ View 1
98 louse oǰil voˈʧʰil View 1
99 man մարդ mɑɾtʰ Also 'human being'. Identical to ... View 1
99 man այր ayr View 1
100 many bazum split from DKB. View 1
100 many šat ʃɑt split from DKB. Loan < ... View 1
101 meat mis mis View 1
102 moon ամիս amis View 1
102 moon lusin luˈsin View 1
103 mother mayr maɪ̯ɾ View 1
104 mountain leṙ lɛr split from DKB View 1
104 mountain sar sɑɾ split from DKB. Cognate with ... View 1
105 mouth beran bɛˈɾɑn View 1
106 name anun ɑˈnun View 1
107 narrow neł View 1
107 narrow anjuk View 1
108 near մոտ mot Removed MOTIK. View 1
109 neck viz viz View 1
109 neck paranoc‘ Of unknown origin. View 0
109 neck COCRAK Martirosyan gives šl(n)i (2010: 520) View 0
110 new նոր noɾ View 1
111 night gišer giˈʃɛɾ View 1
112 nose քիթ kʰitʰ View 1
113 not ոչ voʧʰ Martirosyan prefers an "inner-Armenian interpretation". View 1
114 old ծեր t͡sɛɾ View 1
114 old հին hin Doesn't refer to age. View 1
115 one mek mɛk View 1
115 one mi Removed MEK. View 1
116 other ayl ɑɪ̯l split from DKB View 1
116 other mjus View 1
116 other uriš uˈɾiʃ split from DKB View 1
117 person mard Identical to /lexeme/1855/. View 1
117 person anj View 1
118 play xałal View 1
119 pull jgel ʣəˈkʰɛl View 0
119 pull k’ašel kʰɑˈʃɛl View 1
120 push młel View 0
120 push hrel həˈɾɛl View 1
120 push sełmel View 0
121 rain անձրև ɑnʣˈɾɛʋ View 1
122 red կարմիր kɑɾˈmiɾ View 1
123 right čšmarit View 0
123 right ułił the same in 'straight' /lexeme/1916/ View 1
123 right čišt View 0
124 rightside աջ ɑʧʰ cogn. with 'straight' in /cognate/1617/ ... View 1
125 river get gɛt View 1
126 road ułi split from DKB View 0
126 road č̣anaparh ʧɑnɑˈpɑɾ Possibly an Iranian loan. View 1
126 road č̣amp’a ʧɑmˈpʰɑ split from DKB. Removed CANAPARH ... View 1
127 root արմատ ɑɾˈmɑt View 1
128 rope T`OK Martirosyan gives TIK 'cord, wineskin' ... View 0
128 rope պարան pɑˈɾɑn comp. /cognate/104/ View 1
129 rotten p’tac pʰəˈtɑʦ Related to /lexeme/522/? View 1
129 rotten nexac comp. M. /lexeme/11311/ View 0
130 round կլոր kəˈloɾ Etymology uncertain. View 1
131 rub šp’el ʃəˈpʰɛl View 1
131 rub K`OREL View 1
132 salt View 1
133 sand avaz ɑˈvɑz View 1
134 say asel ɑˈsɛl View 1
135 scratch քերել kʰɛˈɾɛl View 1
135 scratch CANKREL View 1
136 sea cov tsov < IE *GOBHO- 'sea', = ... View 1
137 see tesnel tɛsˈnɛl IE *derk-, thus /cognate/814/? View 1
138 seed սերմ seɾm View 1
138 seed HATIK prob. connected to HATANEM 'to ... View 0
139 sew կարել kɑˈɾɛl View 1
140 sharp sur suɾ View 1
141 short կարճ kɑɾʧ View 1
142 sing ergel jɛɾˈkʰɛl View 1
143 sit nstel nəsˈtɛl View 1
144 skin kaši kɑˈʃi Of unknown origin. View 0
144 skin մաշկ mɑʃk Loan < Syr meškā 'skin, ... View 1
145 sky erkink’ jɛɾˈkinkʰ View 1
146 sleep k'nel kʰəˈnɛl View 1
146 sleep nnǰel View 0
147 small p’ok’r pʰoˈkʰəɾ Cf. Lat paucus. View 1
148 smell hot aṙnel hot = 'odour, smell'. View 1
148 smell հոտոտել hototel View 1
148 smell hot zgal hot əzˈgɑl hot = 'odour, smell'. View 1
148 smell hot k‘ašel hot = 'odour, smell'. View 1
149 smoke մուխ mux View 1
149 smoke ծուխ ʦuχ View 1
150 smooth hart' hɑɾtʰ View 1
150 smooth ołork View 0
151 snake ōj View 1
152 snow jyun ʣɪ̯un View 1
153 some oroš voˈɾoʃ View 0
153 some mi k‘ani View 0
153 some OMANK` OMN 'who' < IE *kwo-, ... View 0
154 spit t'k'el tʰəˈkʰɛl see /cognate/128/ View 1
154 spit T`UK` View 1
155 split ճեղքել čełk‘el View 0
155 split բաժանել bɑʒɑˈnɛl View 0
155 split KTREL View 0
156 squeeze čzmel View 0
156 squeeze seġmel sɛχˈmɛl View 0
156 squeeze k'amel IE *k(w)em- 'to gulp, sip' ... View 1
157 stab xoc’el χoˈʦʰɛl Removed XREL. View 1
158 stand kangnel kɑngˈnɛl cf. lexeme/1912/ View 1
158 stand KAM KANGNEL (DKB), prob. related to ... View 0
159 star աստղ ɑstəʁ View 1
160 stick bir poss. fr. IE *bhei- 'beat' ... View 1
160 stick p'ayt pʰɑɪ̯t View 1
160 stick MAHAK View 0
160 stick gavazan View 0
161 stone քար kʰɑɾ Cf. OIr carrac 'rock' although ... View 1
162 straight ուղիղ uˈʁiʁ the same in 'right' /lexeme/1878/. View 1
163 suck ccel ʦəˈʦɛl = CIC 'bosom', may be ... View 1
164 sun արև ɑˈɾɛʋ View 1
164 sun AREGAK = arew + akn 'eye'. View 1
165 swell uṙč‘el View 1
165 swell AYTNUM View 1
166 swim լողալ loˈʁɑl View 1
167 tail poč poʧʰ View 1
168 that ayn ɑɪ̯n View 1
169 there aynteł but cf. different classification in ... View 1
170 they nrank' nəˈɾɑnkʰ View 1
171 thick stvar View 1
171 thick C`AL View 0
171 thick hast hɑst Linked with the Germanic word ... View 0
172 thin nurb View 0
172 thin NOSR cf. Iran. in /lexeme/12322/ View 1
172 thin barak bɑˈɾɑk View 1
173 think xorhel View 0
173 think mtacel mətɑˈʦɛl comp. Alb. MIT 'mind, intelligence', ... View 0
174 this ays ɑɪ̯s cf. Martirosyan 59 View 1
175 thou դու du View 1
176 three երեք jɛˈɾɛkʰ View 1
177 throw gc'el View 0
177 throw arjakel View 0
177 throw netel nɛˈtɛl View 1
178 tie kapel kɑˈpɛl Removed PAT`AT`EL. View 1
179 tongue lezu lɛˈzu Blend of PIE *dnĝhu(e)h2- 'tongue' ... View 1
180 tooth ատամ ɑˈtɑm View 1
181 tree caṙ ʦɑr View 1
182 turn šrǰ(v)el ʃəɾʤˈ(v)ɛl View 0
182 turn daṙnal Stem: darj. View 1
183 two erku jɛɾˈku View 1
184 vomit ործկալ voɾʦˈkɑl View 1
184 vomit P`XCKAL View 1
185 walk k’aylel kʰɑɪ̯ˈlɛl View 0
185 walk MAN GAL split from DKB, related to ... View 0
185 walk šrǰel split from DKB View 1
186 warm ջերմ d͡ʒɛɾm View 1
186 warm տաք tɑkʰ View 1
186 warm ŠOG split from DKB View 0
186 warm TOT` split from DKB View 1
187 wash լվանալ ləvɑˈnɑl View 1
188 water ǰur ʤuɾ View 1
189 we menk' mɛnkʰ View 1
190 wet խոնավ χɔnɑʋ View 1
190 wet նայ nɑj i.e. 'humid'; also 'liquid (of speech sounds)' View 1
190 wet թաց tʰɑʦʰ View 1
191 what ինչ inʧʰ View 1
192 when երբ jɛɾpʰ View 1
193 where ուր View 1
193 where orteł View 0
194 white սպիտակ spiˈtɑk split from DKB. Loan < ... View 1
194 white ճերմակ split from DKB, related to ... View 0
195 who ով ov Alternative interpretation: derived < PIE ... View 1
196 wide լայն lɑɪ̯n Removed ENDARJAK. View 1
197 wife կին kin Identical to /lexeme/1956/ 'woman'. View 1
198 wind քամի kʰɑˈmi split from DKB, doubtful connection ... View 0
198 wind հողմ hɔʁm split from DKB View 1
199 wing թև tʰɛv View 1
200 wipe սրբել səɾˈpʰɛl View 1
200 wipe մաքրել mɑkʰɾɛl cf. /lexeme/19004/ and /lexeme/18230/ View 0
201 with հետ hɛt Preceded by dative. View 1
202 woman կին kin Identical to /lexeme/1951/ 'wife'. View 1
203 woods անտառ ɑnˈtɑr View 1
204 worm որդ ord View 1
204 worm čiču ʧiˈʧu View 0
206 year տարի tɑˈɾi View 1
207 yellow դեղին dɛˈʁin IE *dhel- 'to shine, bright', ... View 1
205 you դուք dukʰ View 1
208 ant մրջիւն məɾˈt͡ʃʰjun View 0
210 navel պորտ pɔɾt View 0
211 fly_N ճանճ t͡ʃʰɑnt͡ʃʰ View 0
212 yesterday երեկ jɛɾɛk View 0

Count: 317