IELex

Cognate class 784

Language list: all
Wordlist: all

Notes IE *d(h)er- 'to hold', =Lat. FIRMUS 'firm, steady' (Cheung 2007: 58)
  Language Lexeme Phonological Meaning Notes Rating
1 Avestan dāraiieiti hold ★★★ View
2 Old Persian dārayatiy hold ★★★ View
3 Sogdian d’r hold Sogdian, Manichean ★★★ View
4 Wakhi WUDER hold if the same word as WODORT/D- 'keep, take' ★★★ View
5 Pashto LAREL hold ★★★ View
6 Ossetic daryn darɨn hold ★★★ View
7 Vedic Sanskrit dhāráyati hold ★★★ View
8 Pāḷī dharati hold ★★★ View
9 Assamese dhɒr dhɒr hold ★★★ View
10 Oriya dhɔr- dhɔr- hold ★★★ View
11 Bengali DHORA hold ★★ View
12 Bihari dhərəb dhərəb hold ★★★ View
13 Hindi DHERNA hold ★★ View
14 Marathi dherne hold ★★ View
15 Old Church Slavonic дрьжати dr̩ʲʒati hold ★★★ View
16 Serbo-Croatian držati ˈdř̩ʒati hold ★★ View
17 Bulgarian държа dərˈʒɤ hold ★★ View
18 Macedonian држи ˈdərʒi hold ★★ View
19 Russian держать dʲɛr'ʐatʲ hold ★★ View
20 Ukrainian держати dɛrˈʐatɪ hold ★★★ View
21 Slovak držať ˈdr̩ʒac hold ★★ View
22 Czech držet ˈdr̩ʒɛt hold ★★ View
23 Sorbian Upper dźeržeć ˈdʒɛʀʒɛtʃ hold ★★ View
24 Sorbian Lower źaržaś ˈʑarʐaɕ hold ★★ View
25 Slovenian držati dərˈʒǎːti hold ★★ View
26 [Legacy] Serbocroatian DRZATI hold ★★ View
27 [Legacy] Serbian držati dr̩ʒati hold ★★★ View
28 [Legacy] Bulgarian P DURZA hold ★★ View
29 [Legacy] Macedonian DRZI hold ★★ View
30 [Legacy] Russian P DERZAT hold ★★ View
31 [Legacy] Polish P DZIERZYC hold ★★ View
32 [Legacy] Ukrainian P DERZATY hold ★★ View
33 [Legacy] Czech E DRZAT hold ★★ View
34 [Legacy] Slovak P DRZAT hold ★★ View
35 [Legacy] Czech P DRZETI hold ★★ View
36 [Legacy] Slovenian DRZAT U RAKI hold ★★ View