IELex

Cognate class 4230

Language list: all
Wordlist: all

Notes
  Language Lexeme Phonological Meaning Notes Rating
1 Old Norse ríða turn ★★ View
2 Norwegian Riksmal vri turn ★★ View
3 Stavangersk vria ˈvʁìːa turn ★★★ View
4 Old Swedish vridha ˈvriːða turn ★★ View
5 Swedish vrida ˈvrìːda turn ★★★ View
6 Elfdalian rwaiða ˈrwɑ̀ɪðɑ turn ★★ View
7 Danish vride ˈvʁiːðə turn ★★★ View
8 Danish Fjolde vrii vɹiː turn ★★ View
9 Gutnish Lau bräidä ˈbrɛɪdɛ turn ★★ View