IELex

Cognate class 1665

Language list: all
Wordlist: all

Notes = Skt. ASAU, AMUSYA (Turner 1931: 43), Walde constructs ASAU of A+SAU < IE *e- + *so + *u (1930: 1.98, 2.509, 1.188), making (some words of?) this set prob. cognate with /cognate/2678/, /cognate/2679/ and /cognate/2681/; comp. also 'that' in /cognate/2683/
  Language Lexeme Phonological Meaning Notes Rating
1 Khaskura U he ★★ View
2 Nepali u u he ★★ View
3 Bihari o he hon., non-hon: o/u View
4 Marwari o o he direct (?), iɳ (obl.), both mascul. (originally prox. demonstr. pron.) View
5 Marwari u u he View
6 Hindi voh vo he ★★ View
7 Hindi YEH he ★★ View
8 Urdu وُہ woʰ he ★★ View
9 Lahnda O he ★★ View
10 Punjabi UH he ★★ View
11 Sinhalese U he ★★★ View
12 Romani Greece OV he ★★★ View